Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulaminy Regulamin KPO

Regulamin KPO

Email Drukuj PDF

Regulamin Kolegium Prezesów Okręgów
Związku Polskich Artystów Plastyków

 

§ 1

 1. Kolegium Prezesów Okręgów ZPAP tworzą Prezesi wszystkich Okręgów ZPAP wybrani   przez Walne Zebrania Członków Okręgu.
 2. Pierwsze w kadencji zebranie KPO zwołuje Prezes w siedzibie ZG nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia WZD.
 3. Kolegium Prezesów Okręgów wybiera ze swego grona Sekretarza i Zastępcę Sekretarza.
 4. Obradom KPO przewodniczy członek KPO wybrany przez zebranych Prezesów w głosowaniu jawnym.
 5. Zebrania KPO zwoływane są w miarę potrzeb:
  a) na podstawie uchwały własnej podjętej na zebraniu,
  b) na wniosek 1/3 składu kolegium,
  c) na wniosek Zarządu Głównego.
 6. Obligatoryjnie KPO zbiera się dwa razy do roku na wniosek Zarządu Głównego:
  a) przed końcem kwietnia w celu udzielenia Zarządowi Głównemu akceptacji w drodze uchwały z działalności w roku poprzednim,
  b) przed lub w dniu 30 listopada w celu przyjęcia w drodze uchwały planu dochodów i wydatków na rok następny.

§ 2

Przygotowanie i dokumentowanie zebrań Kolegium Prezesów Okręgów.

 1. Porządek zebrania przygotowuje Sekretarz KPO w porozumieniu z wnioskodawcami zebrania.
 2. W sprawach wymagających pilnego rozstrzygnięcia, na wniosek każdego z prezesów porządek obrad może być uzupełniony w dniu zebrania.
 3. Wszyscy Prezesi Okręgów,  Prezes ZPAP i Przewodniczący GKR powinni otrzymać zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 7 dni przed zebraniem.
 4. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/2  składu KPO. Przyjęte uchwały każdy z członków KPO podpisuje, zaznaczając swoje stanowisko (za, przeciw, wstrzymuje się).
 5. Zebrania KPO są protokołowane. Protokół, z którego musi wynikać jakie rozstrzygnięcia zostały podjęte w stosunku do poszczególnych punktów porządku obrad oraz podjęte uchwały Sekretarz KPO przekazuje do biura Zarządu Głównego. Protokół z zebrania członkowie KPO otrzymują nie później niż w ciągu trzech tygodni. Wszelkie ewentualne uwagi i uzupełnienia do protokołu członkowie KPO mają obowiązek przekazać Sekretarzowi KPO w formie pisemnej (drogą tradycyjną lub e-mailem) w terminie 14 dni od otrzymania. Po ich naniesieniu i zatwierdzeniu przez KPO protokół jest podpisany przez Przewodniczącego zabrania i Sekretarza KPO i odtąd staje się oficjalnym dokumentem, do którego nie wolno wprowadzać żadnych zmian.
 6. Dokumentacja zebrań KPO (protokoły wraz z załącznikami oraz uchwały) jest rejestrowana i przechowywana w biurze ZG, a jej kopia u sekretarza KPO.
 7. Dokumentacja zebrań KPO jest dostępna do wglądu dla GKR w terminach  okresowych kontroli przewidzianych w regulaminie GKR.
 8. Jeżeli dokumenty KPO wymagają powielenia powinny być opatrzone pieczęcią KPO i sygnowane przez Sekretarza KPO.
 9. Funkcja Sekretarza KPO może być pełniona odpłatnie.
 10. Obrady KPO finansowane są ze środków centralnych związku za wyjątkiem przejazdów prezesów okręgów.

§ 3

Jeśli na wniosek Kolegium Prezesów Okręgów, Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej Główny Sąd Koleżeński stwierdzi, że któryś z Okręgów nie spełnia warunków statutowych niezbędnych do istnienia okręgu to Prezes takiego Okręgu przestaje być członkiem KPO a skład osobowy KPO zostaje automatycznie zmniejszony.

 

§ 4

W przypadku nie przyjęcia przez Kolegium Prezesów Okręgów rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego  obligatoryjnie zwoływany jest w trybie pilnym Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów.

 

Kalendarz

sierpień 2018
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Statystyka

Odsłon : 7742368