Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start The Regulations Regulamin Komisji Rewizyjnych

Regulamin Komisji Rewizyjnych

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Regulamin Komisji Rewizyjnych
Związku Polskich Artystów Plastyków

 

I. Postanowienia ogólne.

§1

Komisje Rewizyjne ZPAP są organami kontroli wewnętrznej ZPAP, tworzonymi i działającymi na zasadzie postanowień Statutu ZPAP oraz niniejszego Regulaminu.

§2

Główna Komisja Rewizyjna (GKR) jest organem kontroli na szczeblu władz głównych i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zjazdem Delegatów, na którym składa sprawozdanie z wykonanych w kadencji czynności.

§3

Komisja Rewizyjna Okręgu (KRO) jest organem kontroli na szczeblu władz okręgowych i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Okręgu, na którym składa sprawozdanie z wykonanych w kadencji czynności, a ponadto podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej w zakresie określonym przez Statut ZPAP.

 

II. Zasady organizacji i funkcjonowania.

§4

Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się nie później niż w terminie do 14 dni po ogłoszeniu wyniku wyborów przez komisję skrutacyjną Walnego Zjazdu Delegatów wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza i zatwierdza ten wybór uchwałą, której treść zostaje odczytana delegatom.

§5

Komisja Rewizyjna Okręgu konstytuuje się nie później niż w terminie do 14 dni po ogłoszeniu wyniku wyborów przez komisję skrutacyjną Walnego Zebrania Członków Okręgu wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza i zatwierdza ten wybór uchwałą, której treść zostaje odczytana uczestnikom Walnego Zebrania Członków Okręgu.

§6

W pierwszym zebraniu uczestniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji, który dokonuje przekazania dokumentacji.

§7

Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący tak często jak wymagają tego okoliczności, nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące, przy czym w pierwszym i ostatnim kwartale kadencji powinno odbyć się zebranie GKR z udziałem przewodniczących KRO.

§8

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy składu Komisji.

§9

Komisje rewizyjne mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych władz i jednostek ZPAP.

§10

Dokumentacja komisji powinna być prowadzona w taki sposób, aby odpowiadała wymogom systematyczności i stanowiła jednoznaczny materiał sprawozdawczy. Dokumentacja powinna zawierać:

1)    numerowane protokoły zebrań podpisane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i protokolanta,

2)   korespondencję wychodzącą i przychodzącą (w układzie chronologicznym),

3)    protokoły z kontroli,

4)    uchwały Komisji.

§ 11

Dokumenty Komisji Rewizyjnych należy przechowywać przez okres trzech kadencji w macierzystym Biurze Zarządu.

§ 12

Przewodniczący GKR i KRO lub wyznaczony przez niego członek właściwej Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach innych władz ZPAP – odpowiednio do szczebla Komisji, z wyłączeniem obrad i orzeczeń Sądów Koleżeńskich.

§13

Komisje Rewizyjne mają prawo do obsługi kancelaryjnej i biurowej swej działalności poprzez właściwe Biura Zarządów, po uzgodnieniu jej zakresu z Zarządem, a GKR także do powoływania biegłych celem niezbędnych konsultacji lub uzyskania opinii – po poinformowaniu Zarządu Głównego, w ramach środków przewidzianych w rocznym planie dochodów i wydatków  ZG ZPAP.

§14

Koszty funkcjonowania GKR pokrywane są ze środków Zarządu Głównego, a koszty funkcjonowania KRO – ze środków właściwych Zarządów Okręgu.

 

 

 

III. Zakres Działalności Kontrolnej

§15

Komisje Rewizyjne kontrolują działalność organów i innych jednostek organizacyjnych ZPAP co do jej zgodności ze Statutem,  regulaminami i uchwałami, a także pod względem zgodności z celami działań oraz zasadami rzetelności i gospodarności.

§16

Działalność kontrolna GKR obejmuje całokształt spraw ZPAP, z wyłączeniem obrad Walnych Zjazdów Delegatów (na których funkcje kontrolne sprawuje Komisja Statutowo-Regulaminowa Zjazdu) oraz obrad i orzeczeń Sądów Koleżeńskich.

§17

Działalność kontrolna KRO obejmuje całokształt spraw Okręgu ZPAP, z wyłączeniem obrad Walnych Zebrań Członków Okręgu (na których funkcje kontrolne sprawuje Komisja Statutowo-Regulaminowa Walnego Zebrania) oraz obrad i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

§18

Realizując zadania kontrolne Komisja Rewizyjna w razie zaistnienia wątpliwości co do interpretacji postanowień Statutu i aktów pochodnych winna kierować się opinią Głównego Sądu Koleżeńskiego, zgodnie z 35 ust.1, pkt 4) Statutu.

§19

Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnych należy:

1)    zarządzanie kontroli w drodze uchwały Komisji,

2)    przeprowadzanie przez GKR kontroli Zarządu Głównego i Kolegium Prezesów Okręgów co najmniej raz w roku,

3)    przeprowadzanie kontroli Zarządów Okręgów w przypadkach przewidzianych w § 31  ust.1, pkt 1) Statutu ZPAP,

4)    przeprowadzanie przez KRO kontroli Zarządu Okręgu i Zarządu Oddziału co najmniej  raz na pół roku oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę potrzeby,

5)    przedłożenie przez GKR na Walnym Zjeździe Delegatów opinii o działalności Zarządu Głównego i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium jego członkom,

6)    przedłożenie przez KRO na Walnym Zebraniu Członków Okręgu opinii o  działalności Zarządu Okręgu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium jego  członkom,

7)    złożenie przez GKR na Walnym Zjeździe Delegatów, a przez KRO na Walnym  Zebraniu Członków Okręgu sprawozdania ze swej działalności w okresie kadencji,

8)    wnioskowanie przez GKR do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, wnioskowanie przez KRO do Zarządu Okręgu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Okręgu,

9)    wnioskowanie do właściwego Sądu Koleżeńskiego o ukaranie w wyniku przeprowadzonej  kontroli,

10) organizowanie i sprawowanie przez GKR nadzoru nad działalnością Komisji  Rewizyjnych Okręgów, w tym zlecanie przeprowadzenia kontroli, w której ma prawo uczestniczyć przedstawiciel GKR.

 

IV. Realizacja zadań kontrolnych

§20

Zasady przeprowadzania kontroli:

1)    kontrolę przeprowadza co najmniej 2 członków Komisji, wyznaczonych przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na podstawie uchwały Komisji zarządzającej kontrolę oraz określającej jej zakres i harmonogram.

2)    w przypadku kontroli organów władz lub innych jednostek organizacyjnych Okręgu przez Główną Komisję Rewizyjną, przewidzianym w § 31 ust. 1, pkt 1) Statutu ZPAP, nie mogą jej przeprowadzać członkowie GKR należący organizacyjnie do tego Okręgu, w kontroli tej uczestniczy przewodniczący KRO z głosem doradczym,

3)    kontrola okresowa podejmowana jest po dziesięciodniowym pisemnym uprzedzeniu  przez Komisję Rewizyjną jednostki kontrolowanej, do którego powinna być załączona uchwała o zarządzeniu kontroli,

4)    w uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może zarządzić kontrolę w  trybie natychmiastowym, po bezpośrednim lub telefonicznym zawiadomieniu, określając zakres kontroli, w takim przypadku pisemne zawiadomienie o kontroli Komisja Rewizyjna dostarcza w dniu jej rozpoczęcia.

§21

Do czynności kontrolnych należy:

1)    badanie dokumentacji prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną, a w szczególności protokołów z zebrań, uchwał, planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, budżetów i bilansów, rejestrów dokumentów oraz wszelkich innych dokumentów, do których sporządzania zobowiązana jest jednostka kontrolowana i które stanowią dowody jej działalności; podczas czynności kontrolnych ma prawo być obecny pracownik biura lub przedstawiciel jednostki kontrolowanej,

2)    zasięganie informacji i wyjaśnień, od przedstawicieli jednostki kontrolowanej.

§22

Materiały z przeprowadzonej kontroli należy zebrać w protokole z kontroli, który powinien być usystematyzowany w sposób następujący:

1)    część informacyjna: nazwa jednostki kontrolowanej, data przeprowadzenia kontroli, badany zakres i okres działalności, skład osobowy jednostki kontrolowanej, skład zespołu kontrolującego,

2)    uchwała o zarządzeniu kontroli,

3)    przeprowadzone czynności kontrolne,

4)    zreferowanie wyników kontroli z uwzględnieniem informacji i wyjaśnień udzielonych przez przedstawicieli jednostki kontrolowanej,

5)    wnioski i ewentualne zalecenia pokontrolne,

6)    adnotacja o zatwierdzeniu protokołu przez Komisję.

§23

Protokół kontroli podpisują członkowie Komisji prowadzący kontrolę oraz Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji.

§24

Główna Komisja Rewizyjna sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana. Komisja Rewizyjna Okręgu sporządza protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana i jeden GKR.

§25

Jednostka kontrolowana powinna w formie pisemnej ustosunkować się do zaleceń pokontrolnych w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia protokołu z kontroli, z tym, że na uzasadniony wniosek jednostki kontrolowanej termin ten może być przedłużony przez Komisję Rewizyjną.

§26

Dokument zawierający ustosunkowanie się jednostki kontrolowanej do zaleceń pokontrolnych dołącza się do protokołu kontroli jako jego integralną część.

§27

Okres ustosunkowania się do zaleceń pokontrolnych nie wstrzymuje biegu ewentualnych wniosków, o których mowa w Rozdziale III, ust. 5, pkt 10 Regulaminu, a dokument zawierający ustosunkowanie się jednostki kontrolowanej do zaleceń pokontrolnych staje się jednocześnie dokumentem dowodowym w sprawie przed Sądem Koleżeńskim.

 

Copyright Law Agency

Calendar

April 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Stats

OS :
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.2.23-MariaDB-log
Time : 07:05
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1245
Web Links : 75
Content View Hits : 8685206