Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulaminy Regulamin Sądów Koleżeńskich

Regulamin Sądów Koleżeńskich

Email Drukuj PDF

REGULAMIN SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

 

Rozdział  I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin zawiera szczegółowe zasady i tryb postępowania przed sądami koleżeńskimi Związku Polskich Artystów Plastyków w przypadkach określonych w Statucie ZPAP.

 2. Do rozpoznawania spraw powołane są:
  a) Sądy Koleżeńskie Okręgów ZPAP,
  b) Główny Sąd Koleżeński.

 3. Sąd Koleżeński Okręgu orzeka jako sąd pierwszej instancji, zaś Główny Sąd Koleżeński pełni rolę instancji odwoławczej, chyba, że co innego wynika z niniejszego regulaminu.

 4. Sądy Koleżeńskie rozpoznają sprawę i wydają orzeczenia w składzie co najmniej trzyosobowym, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Sędziów orzekających w danej sprawie wyznacza Przewodniczący sądu. W przypadku konieczności zmiany składu orzekającego w toku postępowania, Przewodniczący jest obowiązany wyznaczyć nowego członka składu, a sprawa w nowym składzie toczy się od początku.

 

§ 2

 

 1. W sprawach rozstrzyganych przez Sąd Koleżeński Okręgu właściwym miejscowo jest Sąd Koleżeński Okręgu ZPAP, którego obwiniony jest członkiem, a jeśli obwinieni o ten sam czyn są członkami różnych okręgów - właściwym jest sąd miejsca popełniania przewinienia.
 2. W przypadku, gdy określenie właściwości na podstawie ust. 1 nie jest możliwe, sąd właściwy wskazuje Główny Sąd Koleżeński.
 3. W przypadku gdy obwinionym o popełnienie przewinienia jest członek władz ZPAP właściwym miejscowo jest Sąd Koleżeński Okręgu wskazany przez Główny Sąd Koleżeński.

 

§ 3

 

 1. Nadzór nad działalnością Sądów Koleżeńskich Okręgów ZPAP sprawuje Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, który czynności z tym związane wykonuje osobiście lub przez delegowanego przez siebie członka tego sądu.
 2. Nadzór nie może wkraczać w dziedzinę orzecznictwa.

 

Rozdział  II

Strony, obrońcy i pełnomocnicy

 

§ 4

 

 1. Obwiniony może ustanowić obrońcę.
 2. Sąd Koleżeński może wyznaczyć obwinionemu, za jego zgoda, obrońcę z urzędu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Obwiniony i jego obrońca na każdym etapie przygotowania do rozprawy może:

a)    przeglądać akta sprawy,

b)    zgłaszać wnioski dowodowe,

c)    a w trakcie rozprawy zadawać pytania wnioskodawcy lub jego pełnomocnikowi, świadkom i biegłym.

 

§ 5

 

 1. Wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika.
 2. W uzasadnionym przypadku Sąd Koleżeński wyznacza Wnioskodawcy, który nie jest w stanie osobiście dochodzić swoich praw, pełnomocnika wśród członków ZPAP.
 3. Wnioskodawca i jego pełnomocnik na każdym etapie przygotowania do rozprawy może:

a)    przeglądać akta sprawy,

b)    zgłaszać wnioski dowodowe,

c)    a w trakcie rozprawy zadawać pytania obwinionemu, świadkom i biegłym.

 

§ 6

 

Obrońcy i pełnomocnicy występujący w imieniu stron muszą być członkami ZPAP. Najpóźniej w chwili przystąpienia do postępowania w charakterze obrońcy lub pełnomocnika, składają oni pisemne upoważnienie. Upoważnienie może być zgłoszone do protokołu na rozprawie.

 

 

Rozdział  III

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim

 

§ 7

 

 1. Sąd Koleżeński Okręgu wszczyna postępowanie po otrzymaniu wniosku.
 2. Sąd Koleżeński Okręgu powinien wydać orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wniesienia wniosku.

 

 

§ 8

 

 1. Sąd koleżeński nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza w razie:

a)    cofnięcia wniosku,

b)    śmierci obwinionego,

c)    stwierdzenia, że sprawa nie podlega orzecznictwu sądów koleżeńskich,

d)    stwierdzenia, że czynu nie popełniono, albo brak danych uzasadniających podejrzenia jego popełnienia,

e)    stwierdzenia że wszczęte uprzednio postępowanie co to tego samego czynu tej samej osoby nie zostało prawomocnie zakończone,

2.  Sąd Koleżeński z urzędu stwierdza swoją niewłaściwość i przekazuje sprawę do Sądu Koleżeńskiego właściwego ze względu na przepisy Statutu ZPAP lub niniejszego regulaminu.

 

§ 9

 

 1. Po otrzymaniu pisemnego wniosku Sąd Koleżeński zbiera się w celu ustalenia zasadności wniosku.
 2. Jeżeli Sąd uzna wniosek za zasadny wnosi sprawę na posiedzenie i doręcza odpis wniosku obwinionemu.
 3. Jeżeli Sąd uzna wniosek za niezasadny, oddala wniosek i powiadamia o tym z uzasadnieniem wnioskodawcę.

 

§ 10

 

Rozprawa przed sądami koleżeńskimi ZPAP jest jawna dla członków ZPAP oraz stron. Na wniosek jednej ze stron lub - jeśli leży to w interesie ZPAP - z urzędu, Sąd może zarządzić prowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych.

 

§ 11

 

 1. Na rozprawę wzywa się obwinionego, jego obrońcę, wnioskodawcę oraz jego pełnomocnika.
 2. Zawiadomienie o rozprawie powinno być wysłane na 21 dni przed rozprawą.
 3. W zawiadomieniu o rozprawie skierowanym do stron wymienia się wyznaczony skład orzekający sądu koleżeńskiego.
 4. Sąd zarządza wezwanie świadków i biegłych oraz przedstawienie dowodów wnioskowanych przez strony.
 5. Sąd może zarządzeniem wezwać strony do przedstawienia wszystkich dowodów w określonym przez siebie terminie pod rygorem utraty możliwości ich powoływania w dalszym toku postępowania.
 6. Udział wnioskodawcy w rozprawie jest obowiązkowy.
 7. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że sąd koleżeński uzna ich obecność za konieczną.

 

§ 12

 

1.  Nie może brać udziału w sprawie jako członek składu orzekającego osoba:

a)    której sprawa dotyczy  bezpośrednio,

b)    która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednej ze stron,

c)    która mogłaby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

d)    przeciwko której toczy się postępowanie przed sądem koleżeńskim.

2.  Wyłączenie sędziego może nastąpić na jego żądanie lub wniosek jednej ze stron. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga Przewodniczący Sądu, a w sprawach jego dotyczących - Wiceprzewodniczący Sądu.

3.  Wniosek o wyłączenie członka sądu koleżeńskiego może być złożony w terminie ostatecznym 7 dni od otrzymania zawiadomienia o terminie rozprawy. Jeżeli przyczyna wyłączenia doszła do wiadomości strony później, termin ten biegnie od chwili dowiedzenia się o tej przyczynie.

4.  Jeżeli po wysłaniu zawiadomienia o terminie rozprawy nastąpiła zmiana składu sądu koleżeńskiego, termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie od chwili dowiedzenia się o tym fakcie przez wnioskodawcę. Wniosek można złożyć najpóźniej do chwili rozpoczęcia rozprawy.

 

 

§ 13

 

 1. Rozprawę rozpoczyna odczytanie wniosku. Wniosek odczytuje wnioskodawca, po czym następuje przesłuchanie obwinionego.
 2. Materiały sprawy za zgodą stron mogą być bez odczytania uznane przez sąd koleżeński w całości lub w części za materiał dowodowy.
 3. Sąd koleżeński może zarządzić przerwę w rozprawie.
 4. Sąd odracza rozprawę w razie niestawiennictwa wnioskodawcy, jak również obwinionego lub jego obrońcy, których obecność uznano za konieczną. Sąd może odroczyć rozprawę w razie niestawiennictwa świadka lub biegłego albo z innej ważnej przyczyny.
 5. Świadkowie zamieszkali poza okręgiem, w którym toczy się postępowanie, mogą być przesłuchani w trybie pomocy przez właściwy miejscowo sąd koleżeński.

 

§ 14

 

 1. Jeżeli na podstawie okoliczności, które wyszły na jaw w toku rozprawy, okaże się że obwinionemu można przypisać inne przewinienie oprócz objętego wnioskiem, sąd koleżeński wszczyna postępowanie z urzędu.
 2. W postępowaniu z urzędu sąd powołuje dowody według swojego uznania, jednakże jest zobowiązany do uwzględnienia wniosków dowodowych obwinionego.

 

§ 15

 

Rozprawę kończą przemówienia stron, pełnomocników i obrońców, przy czym ostatni głos przysługuje obwinionemu. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół.

 

§ 16

 

 1. Po zamknięciu rozprawy i odbyciu narady przewodniczący ogłasza stronom orzeczenie podpisane przez skład orzekający, przytaczając ustnie jego motywy.
 2. W sprawach szczególnie zawiłych sąd koleżeński może odroczyć ogłoszenie orzeczenia najwyżej na trzy dni.

 

§ 17

 

Orzeczenie sądu koleżeńskiego powinno zawierać:

1)    oznaczenie sądu i numeru sprawy,

2)    określenie składu orzekającego,

3)    datę i miejsce rozpoznana sprawy i wydania orzeczenia,

4)    imiona i nazwiska obwinionych, dokładne określenie zarzucanych czynów  z podaniem     czasu i miejsca ich popełnienia,

5)    stwierdzenia czy zarzucane czyny zostały przez obwinionych popełnione i jakie przepisy zostały naruszone,

6)    określenie  kary i wskazania przepisu, na podstawie którego została wymierzona,

7)    podpisy składu orzekającego.

 

§ 18

 

 

 1. Sąd koleżeński z urzędu uzasadnia na piśmie orzeczenie, od którego przysługuje odwołanie.
 2. Uzasadnienie orzeczenia powinno być sporządzone na piśmie w ciągu 14 dni i zawierać faktyczne i prawne podstawy rozstrzygnięcia ze wskazaniem dowodów na których sąd oparł swe ustalenia i którym nie dał wiary oraz okoliczności mających wpływ na wymiar kary.
 3. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom, a jeżeli ustanowiono obrońcę lub pełnomocnika strony - odpis orzeczenia doręcza się obrońcy lub pełnomocnikowi.

 

 

Rozdział  IV

Postępowanie odwoławcze

 

§ 19

 

 1. Właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Okręgu jest Główny Sąd Koleżeński.
 2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
 3. Główny Sąd Koleżeński ma obowiązek rozstrzygnięcia sprawy w ciągu 2 miesięcy od otrzymania akt sprawy sądu 1-szej instancji.

 

§ 20

 

1.  Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie zarzuty:

a)    uchybień postanowieniom Statutu ZPAP lub Regulaminu Sądów Koleżeńskich ZPAP, jeżeli te uchybienia mogły mieć wpływ na treść orzeczenia,

b)    błędnej oceny okoliczności faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia,

c)    niewspółmierności kary wobec zarzucanego czynu.

2.  W odwołaniu należy wymienić jego podstawę oraz  wskazać te części orzeczenia, o których uchylenie lub zmianę strona wnosi.

 

§ 21

 1. Odwołanie wraz z odpisami dla stron wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie 14 dni od daty doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie w ciągu czternastu dni od daty wpływu odwołania przekazuje akta sprawy sądowi koleżeńskiemu właściwemu do rozpoznawania odwołania albo pozostawia je bez biegu, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu lub przez osobę nie uprawnioną. Od postanowienia o pozostawieniu odwołania bez biegu przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

§ 22

 

 1. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego wyznacza rozprawę odwoławczą, a jeżeli odwołanie wniesione zostało po terminie lub przez osobę nie uprawnioną - odrzuca sprawę na posiedzeniu.
 2. Dopuszczenie dowodów nie zgłoszonych w postępowaniu w pierwszej instancji jest możliwe tylko wtedy gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej.

 

§ 23

 

W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed zawarte w Rozdz. III, ze zmianami wynikającymi z przepisów poniższych niniejszego rozdziału przy czym pierwszy głos przysługuje stronie odwołującej się.

 

§ 24

 

 1. Po rozpoznaniu środka odwoławczego Główny Sąd Koleżeński orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie albo uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części.
 2. Jeżeli pozwalają na to zebrane dowody, Główny Sąd Koleżeński zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie co do istoty, lub uchyla orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi koleżeńskiemu w innym składzie. W przypadku określonym w § 14 ust. 1 sąd przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi I instancji.
 3. Główny Sąd koleżeński uzasadnia swoje orzeczenia z urzędu.

 

Rozdział  V

 

Kary

 

§ 25

 

Sądy koleżeńskie orzekają kary określone w § 34 Statutu ZPAP

 

Rozdział  VI

Postępowanie wykonawcze

 

§ 26

 

 1. Sąd koleżeński, którego orzeczenie dyscyplinarne uprawomocniło się, przesyła najpóźniej w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia jego odpis z adnotacją o prawomocności właściwemu Zarządowi Okręgu ZPAP do wykonania, a Zarządowi Głównemu ZPAP - do wiadomości. Odpisy orzeczenia sądu wręcza się obu stronom.
 2. Odpis prawomocnego orzeczenia dołącza się do akt osobowych ukaranego.

 

Rozdział  VII

 

Wznowienie postępowania

 

§ 27

 

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania prawomocnym orzeczeniem wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody, które mogłyby mieć istotny wpływ na treść orzeczenia - Główny Sąd Koleżeński może - na wniosek strony,  Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu,  ukaranego lub z urzędu - zarządzić wznowienie postępowania.
 2. Podstawę wznowienia mogą stanowić tylko takie fakty lub dowody, z których sąd ani strona nie mogła powołać w poprzednim postępowaniu.

 

§ 28

 

 1. We wznowionym postępowaniu orzeka Sąd Koleżeński Okręgu, chyba że postępowanie zakończone zostało orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego; w takim wypadku właściwy jest Główny Sąd Koleżeński, który orzeka wówczas w pełnym  składzie.
 2. Orzeczenie zapada w formie postanowienia. Od postanowienia Sądu Koleżeńskiego Okręgu przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 3. Wznowione postępowanie toczy się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

Rozdział VIII

 

Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów pomiędzy Kolegium Prezesów Okręgów a Zarządem Głównym oraz sporów w sprawie interpretacji postanowień statutu.

 

§ 29

 

 1. Spory pomiędzy Kolegium Prezesów Okręgów a Zarządem Głównym oraz spory w sprawach interpretacji postanowień statutu rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński w składzie 3 sędziów,
 2. Główny Sąd Koleżeński orzeczenie w sprawach objętych niniejszym statutem powinien wydać w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia otrzymania wniosku.
 3. Orzeczenia Głównego sądu koleżeńskiego nie podlegają zaskarżeniu.

 

§ 30

 

 1. Sąd wszczyna postępowania po otrzymaniu wniosku.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Kolegium Prezesów Okręgu a Zarządem Głównym uprawniony do wniesienia wniosku jest Zarząd Główny oraz Kolegium Prezesów Okręgów.
 3. W przypadku sporu w sprawie interpretacji postanowień statutu, uprawniony jest każdy kto ma w tym interes prawny.

 

Rozdział  IX

Przepisy porządkowe

 

§ 31

 

Główny Sąd Koleżeński i Sądy Koleżeńskie Okręgów dla rejestracji spraw sądowych prowadzą spis, w którym zapisane będą dane dotyczące rozpatrywanych spraw wg wzoru ustalonego przez Główny Sąd Koleżeński .

 

§ 32

 

Akta każdej sprawy powinny posiadać oddzielną teczkę, w której mają być prowadzone w sposób chronologiczny i numerowane - wszystkie pisma, protokoły, orzeczenia itp., dotyczące danej sprawy.

 

§ 33

 

Wezwania na rozprawę oraz odpisy orzeczeń i wszelkie inne pisma i zawiadomienia w toku postępowania powinny być wysyłane za zwrotnym poświadczeniem odbioru, które po wpłynięciu do sądu winny być dołączone do akt sprawy.

 

§ 34

 

Diety i koszty przejazdu świadków i biegłych wzywanych przez sądy koleżeńskie z urzędu pokrywają właściwe Zarządy Okręgów a jeżeli sprawa toczy się przed Głównym Sądem Koleżeńskim - Zarząd Główny, zaś pozostałych świadków i biegłych - strony na wniosek których są oni wzywani.

 

 

§ 35

 

Dokumenty sądów koleżeńskich należy przechowywać przez okres 2 kadencji odpowiednio w Okręgu macierzystym lub Zarządzie Głównym.

 

Rozdział  X

Przepisy końcowe i przejściowe

 

§ 36

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego uchwalenia przez Walny Zjazd Delegatów ZPAP i z tym dniem traci moc Regulamin Sądów Koleżeńskich ZPAP uchwalony w dniu 28 września 2002 r.

 

§ 37

 

Do spraw znajdujących się w toku w chwili wejścia w życie regulaminu stosuje się przepisy tego regulaminu.

 

Kalendarz

marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Statystyka

Odsłon : 8560452