Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulaminy Regulamin wyboru Delegatów na WZD

Regulamin wyboru Delegatów na WZD

Email Drukuj PDF

REGULAMIN WYBORU DELEGATÓW NA WALNY ZJAZD DELEGATÓW ZPAP

uchwalony przez Zarząd Główny ZPAP w dniu 4 maja 1999 r. w Warszawie, ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny w dniu 11 marca 2002 r.
oraz ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny w dniu 30 listopada 2005 r.

 

§1.

 

 1. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów ZPAP wybierani są na Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach Członków Okręgu, zwanych dalej „Zebraniami".
 2. Zebranie zwołuje Zarząd Okręgu po podjęciu przez Zarząd Główny uchwały o zwołaniu Walnego Zjazdu, przy czym termin Zebrania winien być ustalony nie później niż na 3 miesiące przed terminem Walnego Zjazdu.
 3. Zawiadomienia o Zebraniu muszą być wysłane do wszystkich członków Okręgu listem zwykłym co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek Zebrania.
 4. W porządku Zebrania należy przewidzieć wystąpienie przedstawiciela Zarządu Okręgu i ewentualnie przedstawiciela Zarządu Głównego.
 5. Sprawy  nie  związane  z  wyborem  delegatów  mogą być  omawiane  dopiero   po zakończeniu głosowania na delegatów.
 6. Zarząd Okręgu, z zachowaniem 2-tygodniowego wyprzedzenia, winien powiadomić o terminie i miejscu Zebrania także Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną, których przedstawiciele mogą uczestniczyć w Zebraniu z głosem doradczym.
 7. Jeżeli w ustalonym terminie Zebranie nie może dojść do skutku z powodu niedostatecznej frekwencji - uniemożliwiającej ukonstytuowanie się organów Zebrania i wybór właściwej liczby delegatów i ich zastępców - zebrani wybierają w głosowaniu jawnym tylko Przewodniczącego, który zarządza przerwę w Zebraniu, ustalając termin jego wznowienia tak, aby Zarząd Okręgu mógł wysłać zawiadomienia o wznowieniu Zebrania do wszystkich członków Okręgu co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
 8. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Okręgu, zgodnie z przepisami § 20, ust.1, pkt.1 Statutu.

 

§2.

 

 1. Ilość wybieranych delegatów jest zależna od liczby członków Okręgu, przy czym liczbę członków Okręgu reprezentowanych przez jednego delegata określa się przez podzielenie stanu liczbowego członków ZPAP przez 100.
 2. Liczbę mandatów dla każdego Okręgu oblicza Zarząd główny na podstawie stanu liczbowego członków zgłoszonego przez Zarządy Okręgów na 5 miesięcy przed datą Walnego Zjazdu Delegatów i ogłasza pismem do wiadomości Zarządów Okręgów.
 3. Oprócz delegatów wybiera się zastępców delegatów w ilości 1-5 dla Okręgu, którzy w razie potrzeby (np. choroby delegata) otrzymują mandat delegata w kolejności liczby głosów otrzymanych w wyborach.

 

§3.

 

 1. Zebranie otwiera Prezes lub Wiceprezes Okręgu.
 2. Zebrani członkowie Okręgu dokonują w głosowaniu jawnym wyboru Prezydium Zebrania, t.j. Przewodniczącego Zebrania oraz 2-5 członków Prezydium.
 3. Zadaniem Prezydium Zebrania jest kierowanie obradami w sposób sprawny oraz zgodny z przepisami Statutu i Regulaminu. Prezydium podejmuje także decyzje w sprawach porządkowo-technicznych związanych z prowadzeniem obrad.
 4. Przewodniczący Zebrania przedstawia porządek Zebrania i poddaje go do zatwierdzenia w formie uchwały.
 5. Członkowie Okręgu dokonują w głosowaniu jawnym wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w liczbie 3-5 członków.
 6. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować na delegatów (zachowują oni jednak czynne prawo wyborcze).
 7. Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:
  1)         sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie ważności Zebrania,
  2)         wydanie kart do głosowania,
  3)         zniszczenie niewykorzystanego zapasu kart do głosowania,
  4)         zebranie głosów do urny,
  5)         obliczenie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  6)         sporządzenie protokołu z głosowania, w którym podaje się:
  liczbę członków rzeczywistych Okręgu, zgodnie z ewidencją,
  liczbę członków Okręgu obecnych na Zebraniu,
  liczbę oddanych głosów, w tym ważnych i nieważnych,
  liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  listę wybranych delegatów,
  listę wybranych zastępców delegatów,
  7)         odczytanie protokołu na Zebraniu,
  8)         opakowanie i opieczętowanie kart wyborczych oraz przekazanie ich wraz z protokołem do Prezydium Zebrania.
 8. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, niezwłocznie po jej wyborze, sprawdza listę obecności i orzeka o ważności Zebrania (po sprawdzeniu prawidłowości terminu i sposobu zawiadomienia o nim, zgodnie z § 1, pkt. 3).
 9. Głosowania odbywają się przez podniesienie ręki.

 

§4.

 

 1. Kandydatem na delegata może być wyłącznie członek rzeczywisty ZPAP objęty ewidencją danego Okręgu, z zastrzeżeniem § 3, pkt. 6.
 2. Kandydatury delegatów zgłaszać mogą wszyscy członkowie rzeczywiści Okręgu. Kandydatury zgłasza się ustnie. Lista kandydatów nie jest ograniczona.
 3. Liczba zgłoszonych kandydatów musi przekraczać łączną liczbę delegatów Okręgu i ich zastępców. Liczbę zastępców delegatów (w ilości 1-5) uchwala się w głosowaniu jawnym.
 4. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dopuszcza się zgłoszenie kandydata nieobecnego na Zebraniu pod warunkiem przedłożenia jego pisemnego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie.
 5. Zgłaszający kandydatury mają prawo je rekomendować, a zebrani członkowie Okręgu mają prawo zadawania pytań kandydatom.
 6. Przewodniczący Zebrania przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów i po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie, umieszcza ich nazwiska na widocznym miejscu, w kolejności zgłoszeń.
 7. Przewodniczący Zebrania zamyka listę kandydatów na podstawie głosowania jawnego.

 

§ 5.

 

 1. Uprawnionymi do głosowania w wyborze delegatów są wyłącznie rzeczywiści członkowie Okręgu obecni na Zebraniu, podpisani na liście obecności (także członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej). Zaleganie przez członka rzeczywistego Okręgu z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy skutkuje automatycznym zawieszeniem w prawach członka ZPAP co w konsekwencji zakazuje między innymi czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz ZPAP zgodnie z przepisami § 12 ust. 2 oraz § 9 ust. 4 pkt. 1 Statutu. Zawieszenie ustaje z chwilą zapłaty zaległych składek.
 2. Wyboru delegatów i zastępców delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 3. Zastępcami delegatów zostają osoby, które zajęły dalsze miejsca w głosowaniu na delegatów, w kolejności uzyskanych głosów.
 4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sporządza karty do głosowania z ułożoną alfabetycznie listą kandydatów na delegatów. Jeśli sporządzenie (wydrukowanie) takich kart podczas Zebrania nie jest możliwe, Komisja umieszcza na widocznym miejscu listę kandydatów ułożoną w porządku alfabetycznym, celem przepisania jej na karty do głosowania przez głosujących. Karty do głosowania muszą być opatrzone pieczątką Zarządu Okręgu.
 5. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wydaje karty do głosowania wszystkim obecnym członkom Okręgu, odnotowując ten fakt na liście. Nie wydany zapas kart do głosowania Komisja niszczy przed rozpoczęciem głosowania.
 6. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie nazwisk na kartach do głosowania. Pod rygorem nieważności głosu liczba nazwisk nie skreślonych nie może przekraczać liczby mandatów delegatów dla danego Okręgu.
 7. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zbiera głosy do przygotowanej wcześniej i sprawdzonej urny. Fakt oddania głosu odnotowuje się na liście.
 8. Po oddaniu wszystkich głosów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna dokonuje obliczenia liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza i podpisuje protokół głosowania oraz opakowuje i opieczętowuje karty wyborcze.
 9. Przedstawiciel Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania na Zebraniu oraz przekazuje go wraz z kartami do głosowania do Prezydium Zebrania. Treść protokołu głosowania zamieszcza się w protokole z Zebrania.
 10. Mandaty delegatów przypadają kolejno kandydatom, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów do ostatniego mandatu delegata, Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie dodatkowe na tych kandydatów, do którego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu. W razie braku rozstrzygnięcia w głosowaniu dodatkowym o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.
 11. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłasza jego zamknięcie.

 

§6.

 

 1. Z chwilą zamknięcia Zebrania Prezydium Zebrania przekazuje wszystkie dokumenty Zebrania Zarządowi Okręgu.
 2. Protokół z Zebrania, sporządzony w dwóch egzemplarzach, podpisuje protokolant, Przewodniczący Zebrania, Prezes Okręgu i przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Okręgu.
 3. Zarząd Okręgu jest zobowiązany dostarczyć listę wybranych delegatów i zastępców delegatów wraz z jednym egzemplarzem protokołu z Zebrania do Zarządu Głównego w terminie 7 dni od zakończenia Zebrania, Drugi egzemplarz pozostaje w aktach Zarządu Okręgu.
 4. Opakowane i opieczętowane karty do głosowania są przechowywane przez Zarząd Okręgu do końca kadencji delegatów, po czym należy je zniszczyć.
 5. Zgodność przebiegu Zebrania z przepisami Statutu i niniejszego Regulaminu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Okręgu i nadzorowi Zarządu Głównego. W przypadku naruszenia w/w przepisów Zarząd Główny podejmuje decyzję w sprawie ważności Zebrania. W razie nie dojścia Zebrania do skutku z przyczyn niezależnych od Zarządu Okręgu lub uznania Zebrania w powyższym trybie za nieważne, Zarząd Główny wyznacza termin bądź ramy czasowe jego ponownego zwołania.
 

Kalendarz

sierpień 2018
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Statystyka

Odsłon : 7742350