Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulaminy Regulamin WZD

Regulamin WZD

Email Drukuj PDF

REGULAMIN WALNYCH ZJAZDÓW DELEGATÓW ZPAP

 

Rozdział I

Tryb zwoływania Walnych Zjazdów Delegatów

§ 1

 1. Walne Zjazdy Delegatów zwołuje, w drodze uchwały Zarząd Główny:
  -        Zwyczajny Walny Zjazdy Delegatów w terminie określonym w § 23 Statutu,
  -        Nadzwyczajny Walny Zjazdy Delegatów w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku przez Kolegium Prezesów Okręgów lub Główną Komisję Rewizyjną lub w terminie późniejszym podanym we wniosku.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnych Walnych Zjazdów Delegatów z zachowaniem odpowiednich przepisów § 26 Statutu.

§ 2

 1. Uchwała o zwołaniu Walnego Zjazdu Delegatów winna określać termin, miejsce i planowany porządek obrad Zjazdu.
 2. W porządku obrad należy wymienić wszystkie sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia w drodze uchwał Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 3

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny powinien powiadomić wszystkie Okręgi, najpóźniej na 4 miesiące przed terminem WZD. O terminie miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny powinien powiadomić wszystkie Okręgi, najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem NWZD.
 2. Na 4 tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów  Zarząd Główny jest zobowiązany przesłać Zarządom Okręgów sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres kadencji a Zarządy Okręgów zobowiązane są przekazać je delegatom Okręgu na WZD.
 3. Na 4 tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny jest zobowiązany przesłać Zarządom Okręgów sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Kolegium Prezesów Okręgów i Głównego Sądu Koleżeńskiego a Zarządy Okręgów zobowiązane są przekazać je delegatom Okręgu na WZD.
 4. Zarząd Główny jest zobowiązany do właściwego przygotowania Zjazdu zapewniając obsługę sekretariatu i techniczną w porozumieniu z Zarządem Okręgu na terenie którego odbywa się Zjazd.

§ 4

 1. W obradach biorą udział z prawem głosowania delegaci, a bez prawa głosowania członkowie ustępujących władz głównych ZPAP i członkowie komisji  powołanych przez Zjazd nie będący delegatami.
 2. W obradach mogą brać udział goście zaproszeni przez Zarząd Główny ZPAP.

 

Rozdział II

Wybór Prezydium i Komisji Walnego Zjazdu Delegatów

§ 5

Otwarcia Zebrania dokonuje Prezes ZPAP, proponuje Przewodniczącego obrad i pyta o inne kandydatury. Jeśli takie są – przeprowadza głosowanie jawne.

§ 6

 1. Wybrany Przewodniczący wita przybyłych i przedstawia zebranym porządek obrad do zatwierdzenia. Jeśli brak wniosków zmieniających przedstawione projekty, Przewodniczący poddaje je pod głosowanie jawne. Jeśli są proponowane zmiany – głosuje się je w kolejności zgłoszeń, z tym że Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów nie może wprowadzić do porządku obrad spraw nie objętych zakresem, do którego został powołany.
 2. Po przyjęciu porządku obrad wybierany zostaje pozostały skład Prezydium WZD w składzie: Wiceprzewodniczący, Sekretarz i dwóch Asesorów. Zadaniem Prezydium jest kierowanie obradami, rozstrzyganie kwestii spornych w sprawach formalnych, dbałość o obrady sprawne, zgodne z zasadami jawności i demokracji. Prezydium podejmuje decyzje w sprawach porządkowo-technicznych, kieruje pracą sekretariatu, jest odpowiedzialne za sporządzenie protokołu obrad. Protokół WZD oraz uchwalone przez Zjazd dokumenty podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

§ 7

 1. Po wybraniu Prezydium Walny Zjazd Delegatów powołuje stałe komisje:
  1)     Komisję Mandatowo-Regulaminową,
  2)     Komisję Skrutacyjną,
  3)     Komisję Uchwał i Wniosków.
 2. Komisja Mandatowo – Regulaminowa wybierana jest w składzie 3 – 5 osób z zadaniem stwierdzenia ważności obrad Zjazdu przez sprawdzenie prawidłowości jego zwołania i zawiadomienia o nim – co do zgodności z przepisami Statutu i niniejszego Regulaminu.
 3. Do zadań Komisji Mandatowo - Regulaminowej należy ponadto:
  a)    sprawdzenie listy obecności i podanie do wiadomości Zjazdu ilości obecnych delegatów,
  b)    ustalenie ważności mandatów delegatów,
  c)    przekazanie Prezydium WZD protokołu z wyników przeprowadzonych czynności
 4. Komisja Mandatowo – Regulaminowa czuwa także nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Statutu i Regulaminu Walnych Zjazdów Delegatów. W razie dostrzeżenia naruszenia przepisów, Komisja Mandatowo-Regulaminowa niezwłocznie zgłasza odpowiedni wniosek formalny do Prezydium Zjazdu.
 5. Komisja Mandatowo-Regulaminowa sporządza protokół w sprawie zgodności przebiegu obrad z obowiązującymi przepisami ZPAP.
 6. Komisja Skrutacyjna wybierana jest w składzie 4 – 6 osób, z zadaniem przeprowadzenia wyborów do władz głównych ZPAP, oraz współdziałania z Prezydium WZD w zliczaniu głosów podczas głosowania uchwał. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz ZPAP wybieranych na WZD.
 7. Komisja Uchwał i Wniosków wybierana jest w składzie 5 – 10 osób z zadaniem:
  1) zebrania wniosków w sprawie propozycji uchwał, zgłoszonych do niej na piśmie,
  2) sformułowania na podstawie zgłoszonych wniosków projektów uchwał zjazdowych,
  3) przekazania projektów uchwał do Prezydium WZD celem rozpatrzenia ich przez Zjazd, z podaniem wnioskodawców.
 8. Z wykonanych czynności Komisja Wnioskowa sporządza protokół, załączając do niego zebrane wnioski i listę projektów uchwał przekazanych Prezydium WZD. WZD może także powołać inne Komisje Zjazdowe (na czas trwania Zjazdu) - problemowe i pomocnicze - na wniosek co najmniej 10 delegatów.
 9. Nadzwyczajny WZD zależnie od zakresu i charakteru spraw, dla jakich został zwołany, może nie powoływać Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Oprócz Komisji Zjazdowych, WZD może w trybie §46 Statutu powoływać Rady i Komisje ZPAP dla wykonania określonych zadań po zakończeniu obrad Zjazdu.
 11. Komisje Zjazdowe konstytuują się niezwłocznie po wyborze, wybierając ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 12. Prezydium Zjazdu może odrzucić wniosek o powołanie komisji, o których mowa w § 7, ust. 8,, jeżeli cele jej pracy są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub Statutu ZPAP.
 13. Prezydium Zjazdu ma prawo powołać zespoły doradców-ekspertów do spraw będących przedmiotem obrad WZD.

 

Rozdział III

Sprawozdania ustępujących Władz Głównych ZPAP

§ 8

 1. Przewodniczący obrad udziela głosu Prezesowi ZPAP, a następnie Skarbnikowi w celu przedstawienia sprawozdań z upływającej kadencji.
 2. Następnie Przewodniczący obrad udziela głosu Sekretarzowi Kolegium Prezesów Okręgów w celu przedstawienia sprawozdania z upływającej kadencji i zarządza głosowanie nad przyjęciem tego sprawozdania. Następnie Przewodniczący udziela głosu Przewodniczącemu Głównego Sądu Koleżeńskiego w celu przedstawienia sprawozdania z upływającej kadencji i zarządza głosowanie nad jego przyjęciem.
 3. Przewodniczący obrad oddaje głos Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej w celu przedstawienia sprawozdania z upływającej kadencji, który w swym wystąpieniu oceniającym pracę Zarządu Głównego, występuje o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium.
 4. Po wystąpieniu Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej odbywa się dyskusja nad dokumentami przedstawionymi przez ustępujący Zarząd Główny, a następnie odbywa się głosowanie nad udzieleniem absolutorium zgodnie z § 25, pkt 4) Statutu ZPAP.

 

Rozdział IV

Wybory Władz Głównych ZPAP

§ 9

 1. Wybory do Władz Głównych ZPAP są tajne. Przeprowadza je Komisja Skrutacyjna, po sprawdzeniu przez Komisję Mandatowo-Regulaminową listy obecności uprawnionych do głosowania. Obecni, uprawnieni do głosowania, otrzymują ostemplowane karty do głosowania, po jednej na każdy rodzaj Władz:
  -        Prezesa ZPAP,
  -        3 - 5 członków Zarządu Głównego ZPAP,
  -        5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  -        5 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 2. Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów jest zobowiązane do sprawdzenia odpowiedniego przygotowania do przeprowadzenia wyborów: tablice do czytelnego wpisania kandydatur, kart do głosowania, pomieszczenia dla Komisji Skrutacyjnej oraz urn do głosowania.
 3. Komisja Skrutacyjna wydaje tylko tyle kart do głosowania, ilu jest uprawnionych do głosowania. Otrzymujący karty potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem. Komisja Skrutacyjna sprawdza czy urny są puste i pieczętuje je.

§ 10

Zgłaszanie kandydatów do władz głównych ZPAP odbywa się jawnie z sali. Liczba kandydatów zgłoszonych do danego organu musi być wyższa, niż przewidziany Statutem skład liczbowy tego organu. Postanowienie to nie dotyczy wyboru Prezesa ZPAP. Zgłaszający jest zobowiązany przedstawić sylwetkę kandydata i uzasadnić zgłoszenie. W wypadku nieobecności kandydata wymagane jest przedstawienie jego zgody na piśmie. Po przegłosowaniu zamknięcia listy kandydatów i uzyskaniu zgody na kandydowanie, sporządza się listę kandydatów w porządku alfabetycznym, którą Komisja Skrutacyjna umieszcza na kartach do głosowania, a w przypadku braku możliwości technicznych – wyborcy wpisują na odpowiednią kartę do głosowania.

§ 11

Wyboru Prezesa ZPAP dokonuje się w pierwszej kolejności zgodnie z § 13 niniejszego Regulaminu. Nowo wybrany Prezes ma prawo zgłoszenia w pierwszej kolejności kandydatur do Zarządu Głównego z podaniem ich uzasadnienia.

§ 12

 1. Aktu wyborczego uczestnicy Walnego Zjazdu Delegatów dokonują przez:
  1)    skreślenie nazwisk na karcie do głosowania, przy czym ilość nazwisk pozostałych po skreśleniu nie może być większa niż przewidziany Statutem skład liczbowy danego organu – pod rygorem nieważności głosu,
  2)    wrzucenie kart do urny wyborczej.
 2. Uczestnicy wrzucają karty do urny wyborczej w kolejności odczytywania przez Komisję Skrutacyjną ich nazwisk z listy obecności. Członkowie Komisji Skrutacyjnej sprawdzają mandaty głosujących i zaznaczają na nich oddanie głosu, jak również na liście obecności.
 3. Mandaty członków organu przypadają kolejno kandydatom, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 4. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów do ostatniego miejsca w danym organie, Przewodniczący WZD zarządza głosowanie dodatkowe na tych kandydatów.

§ 13

 1. Wyboru Prezesa ZPAP dokonuje się bezwzględną większością głosów (tj. ponad 50%) delegatów obecnych na Walnym Zjeździe.
 2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Przewodniczący Zebrania zarządza:
  1)    przeprowadzenie drugiej tury wyborów, jeżeli w wyborze uczestniczy więcej niż dwóch kandydatów,
  2)    ponowne zgłaszanie kandydatur, jeżeli w wyborze uczestniczył tylko jeden lub dwóch  kandydatów.
 3. Do drugiej tury wyborów Komisja Skrutacyjna kwalifikuje dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów.
 4. Wybór Prezesa ZPAP w drugiej turze dokonywany jest zwykłą większością głosów.

§ 14

Liczenie głosów odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu, bez dostępu osób postronnych. Komisja Skrutacyjna spisuje protokół z przeprowadzonych wyborów uwzględniający ich przebieg, a w szczególności: ilość wydanych kart wyborczych, ilość oddanych głosów (w tym głosów ważnych i nieważnych), ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, podsumowanie wyników głosowania, i podpisuje go w pełnym składzie. Po sporządzeniu protokołu Przewodniczący niezwłocznie odczytuje go zebranym i przekazuje Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów. Karty wyborcze należy przechowywać w opieczętowanej kopercie do końca kadencji do wyłącznej dyspozycji Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Postanowienia ogólne

§ 15

Obrady Walnego Zjazdu Delegatów przebiegają zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Prowadzący obrady jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania tego porządku i odbierania głosu oraz oddalania wniosków nie wiążących się z omawianym punktem porządku obrad. Wszystkie wnioski i postulaty nie objęte porządkiem obrad zebrani mogą zgłaszać na końcu obrad w punkcie „wolne wnioski”.

§ 16

Głos w sprawie formalnej nie podlega kolejności zgłoszeń i Przewodniczący udziela go natychmiast. Głos taki może być uchylony, jeżeli zabierający go nie przedstawi punktu Statutu lub regulaminu, na którym opiera swe zastrzeżenia. Prezydium decyduje o uznaniu lub odrzuceniu zastrzeżeń.

§ 17

Głosowanie, z wyjątkiem wyborów do władz, jest jawne. Na wniosek co najmniej 1/3 delegatów, Prezydium zarządza głosowanie tajne. Uczestnicy Walnego Zjazdu Delegatów głosują przez podniesienie mandatu. Przewodniczący obrad przedstawia przed głosowaniem wniosek w ostatecznej formie, a następnie pyta: kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. W przypadku wyników niewątpliwych można odstąpić od liczenia głosów. Przy zgłoszeniu kilku wniosków w tej samej sprawie, Przewodniczący poddaje je pod głosowanie w kolejności zgłoszeń, z tym, że jako pierwszy głosowany jest wniosek najdalej idący.

§ 18

 1. Walne Zjazd Delegatów obraduje nad dokumentami przedstawionymi przez ustępujące władze i projektami uchwał i wniosków przedstawionych w trakcie dyskusji zgodnie z porządkiem obrad.
 2. Uczestnicy dyskusji zabierają głos według kolejności zgłoszeń do Prezydium. Przewodniczący udziela głosu według tej kolejności i zapowiada następnego dyskutanta. Dyskutantom przysługuje prawo do repliki.
 3. Gościom zaproszonym na Walny Zjazd Delegatów przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji, służenia radą i pomocą Walnemu Zjazdowi, jednak bez prawa głosowania.

§ 19

 1. Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów może powołać doradcę lub ich zespół. Doradcy przysługuje prawo zabierania głosu w sprawach, do których został powołany, na wniosek Przewodniczącego lub z własnej inicjatywy.
 2. Wszyscy uczestnicy Walnego Zjazdu Delegatów mają równy dostęp do dokumentów. Mają prawo do uczestniczenia w pracach Komisji (goście z głosem doradczym) oprócz Komisji stałych.

§ 20

Walny Zjazd Delegatów może podjąć uchwałę o ograniczeniu czasu wystąpień.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 21

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zjazdu  Delegatów

§ 22

Zasadniczym dokumentem Walnego Zjazdu Delegatów jest protokół sporządzony przez przewodniczącego i sekretarza WZD. Winien on zawierać podstawowe informacje o przebiegu obrad zgodnie z ich kolejnością:

-        datę i miejsce Zjazdu,

-        liczbę uczestników,

-        skład Prezydium WZD i powołanych Komisji,

-        kandydatury do władz i wyniki głosowania,

-        skład nowo wybranych władz ZPAP (w formie uchwał WZD),

-        treść podjętych uchwał.

W protokole nie uwzględnia się tekstu wypowiedzi, lecz tylko jej fakt i rodzaj wniosku, jaki został zaproponowany. Obowiązkowymi załącznikami do protokołu są protokoły Komisji. Odpis protokołu nowo wybrany Zarząd Główny ZPAP winien niezwłocznie rozesłać do wszystkich Zarządów Okręgów ZPAP.

 

 

Kalendarz

sierpień 2018
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Statystyka

Odsłon : 7742358