Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulaminy Regulamin WZ Członków Okręgów

Regulamin WZ Członków Okręgów

Email Drukuj PDF

REGULAMIN WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW OKRĘGU ZPAP

 

 

Rozdział I

Tryb zwoływania Walnych Zebrań Członków Okręgu

 

§ 1

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu zwołuje, w drodze uchwały, Zarząd Okręgu, zgodnie z  § 39, 40, 41 Statutu ZPAP.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Okręgu z zachowaniem odpowiednich przepisów § 26 Statutu.

 

§ 2

 1. Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Okręgu winna określać termin, miejsce i porządek obrad Zebrania.
 2. W porządku obrad należy wymienić wszystkie sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia w drodze uchwały Walnego Zebrania.

 

§ 3

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Okręgu, Zarząd Okręgu powinien powiadomić wszystkich członków Okręgu oraz Zarząd Główny, najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem Zebrania.
 2. Na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Zarząd Okręgu jest zobowiązany przesłać Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności Okręgu za okres kadencji oraz udostępnić je do wglądu w swojej siedzibie wszystkim członkom Okręgu wraz z Regulaminem Zwyczajnych Walnych Zebrań Członków Okręgu ZPAP.

 

§ 4

W obradach mogą brać udział bez prawa głosowania członkowie władz głównych ZPAP i zaproszeni goście.

 

Rozdział II

Wybór Prezydium i Komisji Walnego Zebrania

 

§ 5

Otwarcia Zebrania dokonuje Prezes Okręgu, proponuje Przewodniczącego obrad i pyta o inne kandydatury. Jeśli takie są – przeprowadza głosowanie jawne.

 

§ 6

 1. Wybrany Przewodniczący wita przybyłych i przedstawia zebranym porządek obrad do zatwierdzenia. Jeśli brak wniosków zmieniających przedstawione projekty, Przewodniczący poddaje go pod głosowanie jawne. Jeśli są proponowane zmiany – głosuje się je w kolejności zgłoszeń, z tym że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu nie może wprowadzić do porządku obrad spraw nie objętych zakresem, do którego zostało powołane.
 2. Po przyjęciu porządku obrad wybierane zostaje Prezydium Zebrania w składzie:

wiceprzewodniczący, sekretarz i ewentualnie dwóch asesorów.
Zadaniem Prezydium jest kierowanie obradami, rozstrzyganie kwestii spornych w sprawach formalnych, dbałość o obrady sprawne, zgodne z zasadami jawności i demokracji.
Prezydium podejmuje decyzje w sprawach porządkowo-technicznych, kieruje pracą sekretariatu, jest odpowiedzialne za sporządzenie protokołu obrad oraz podpisuje uchwalone przez Zebranie dokumenty.

 

§ 7

 1. W celu sprawnego powołania obrad Zebranie powołuje stałe Komisje Walnego Zebrania:
  1)      Komisję Mandatowo-Regulaminową z zadaniem ustalenia prawomocności obrad przez  sprawdzenie listy i ilości zebranych oraz ważności ich mandatów, jak również czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Statutu i niniejszego Regulaminu,
  2)      Komisję Skrutacyjną z zadaniem przeprowadzenia wyborów władz Okręgu oraz delegatów na Walny Zjazd. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz wybieranych na Walnym Zebraniu,
  3)      Komisję Uchwał i Wniosków z zadaniem opracowania uchwał Walnego Zebrania na podstawie zebranych pisemnych wniosków oraz przekazania ich z podaniem wnioskodawców do Prezydium w celu ich rozpatrzenia przez Walne Zebranie.
 1. Komisje pomocnicze może powołać Walne Zebranie do zbadania konkretnych spraw uznanych przez uczestników jako szczególnie ważne. Czas i sposób pracy tych Komisji określa Walne Zebranie. Komisje problemowe może powołać Walne Zebranie na wniosek zespołu uczestników Zebrania poprzez podanie do Prezydium na piśmie problematyki i proponowanego składu Komisji. Tryb i czas pracy Komisji określa Walne Zebranie.
 2. W skład Komisji Walnego Zebrania wchodzą wyłącznie mandatariusze, w ilości minimum 3 osób. Komisje konstytuują się wybierając ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Komisje składają sprawozdania Walnemu Zebraniu lub upoważnionej przez Walne Zebranie innej władzy Okręgu. Wyniki obrad Komisji są jawne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, paragraf 7 Regulaminu Walnych Zjazdów Delegatów stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział III

Sprawozdanie ustępującego Zarządu Okręgu

 

§ 8

 1. Przewodniczący obrad udziela głosu Prezesowi Zarządu Okręgu, a następnie Skarbnikowi w celu przedstawienia sprawozdań z upływającej kadencji.
 2. Przewodniczący obrad oddaje głos Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w celu przedstawienia sprawozdania z upływającej kadencji oraz oceny pracy Członków Zarządu Okręgu. Przewodniczący występuje o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującym Członkom Zarządu Okręgu zgodnie z § 43 ust. 1 pkt. 2  Statutu.
 3. Po wystąpieniu Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej odbywa się dyskusja nad dokumentami przedstawionymi przez ustępujące władze Okręgu, a następnie odbywa się głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
 4. Następnie Przewodniczący Obrad udziela głosu Przewodniczącemu Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w celu przedstawienia sprawozdania z upływającej kadencji i zarządza głosowanie nad jego przyjęciem.

 

Rozdział IV

Wybory władz okręgowych i delegatów na Walny Zjazd Delegatów ZPAP

 

§ 9

 1. Wybory do władz Okręgu są tajne. Przeprowadza je Komisja Skrutacyjna, po sprawdzeniu przez Komisję Mandatowo-Regulaminową listy obecności uprawnionych do głosowania. Obecni, uprawnieni do głosowania, otrzymują ostemplowane karty do głosowania, po jednej na każdy rodzaj władz:
  -        Prezesa Okręgu,
  -        Zarządu Okręgu,
  -        Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
  -        Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
  -        delegatów na Walny Zjazd Delegatów ZPAP.
 2. Prezydium Walnego Zebrania jest zobowiązane do sprawdzenia odpowiedniego przygotowania do przeprowadzenia wyborów: tablice do czytelnego wpisania kandydatur, kart do głosowania, pomieszczenia dla Komisji Skrutacyjnej oraz urn do głosowania.
 3. Komisja Skrutacyjna wydaje tylko tyle kart do głosowania, ilu jest uprawnionych do głosowania. Otrzymujący karty potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem. Komisja Skrutacyjna sprawdza czy urny są puste i pieczętuje je.

 

§ 10

Zgłaszanie kandydatów do władz Okręgu i delegatów odbywa się jawnie z sali. Liczba kandydatów zgłoszonych do danego organu musi być wyższa, niż przewidziany Statutem skład liczbowy tego organu. Postanowienie to nie dotyczy wyboru Prezesa Okręgu. Zgłaszający jest zobowiązany przedstawić sylwetkę kandydata i uzasadnić zgłoszenie. W wypadku nieobecności kandydata wymagane jest przedstawienie jego zgody na piśmie. Po przegłosowaniu zamknięcia listy kandydatów i uzyskaniu zgody na kandydowanie, sporządza się listę kandydatów w porządku alfabetycznym, którą wyborcy wpisują na odpowiednią kartę do głosowania.

 

§ 11

Wyboru Prezesa Okręgu dokonuje się w pierwszej kolejności zgodnie z § 13 niniejszego Regulaminu. Nowo wybrany Prezes ma prawo zgłoszenia w pierwszej kolejności kandydatur do Zarządu Okręgu z podaniem ich uzasadnienia.

 

§ 12

 1. Aktu wyborczego uczestnicy Zebrania dokonują przez:
  1)    skreślenie nazwisk na karcie do głosowania, przy czym ilość nazwisk pozostałych po skreśleniu nie może być większa niż przewidziany Statutem skład liczbowy danego organu – pod rygorem nieważności głosu,
  2)    wrzucenie kart do urny wyborczej.
 1. Uczestnicy wrzucają karty do urny wyborczej w kolejności odczytywania przez Komisję Skrutacyjną ich nazwisk z listy obecności. Członkowie Komisji Skrutacyjnej sprawdzają mandaty głosujących i zaznaczają na nich oddanie głosu, jak również na liście obecności.
 2. Mandaty członków organu oraz mandaty delegatów na Walny Zjazd przypadają kolejno kandydatom, którzy uzyskali największą ilość głosów. Ich zastępcami zostają osoby,  które zajęły dalsze miejsca w kolejności uzyskanych głosów.
 3. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów do ostatniego miejsca w danym organie, Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie dodatkowe na tych kandydatów. W razie braku rozstrzygnięcia w głosowaniu dodatkowym, decyduje dłuższy staż członkowski.

 

§ 13

 1. Wyboru Prezesa Okręgu dokonuje się bezwzględną większością głosów (tj. ponad 50%) uczestników obecnych na Zebraniu.
 2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, Przewodniczący Zebrania zarządza:
  1)    przeprowadzenie drugiej tury wyborów, jeżeli w wyborze uczestniczy więcej niż dwóch kandydatów,
  2)    ponowne zgłaszanie kandydatur, jeżeli w wyborze uczestniczył tylko jeden lub dwóch  kandydatów.
 3. Do drugiej tury wyborów Komisja Skrutacyjna kwalifikuje dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów.
 4. Wybór Prezesa Okręgu w drugiej turze dokonywany jest zwykłą większością głosów.

 

§ 14

Liczenie głosów odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu, bez dostępu osób postronnych. Komisja Skrutacyjna spisuje protokół z przeprowadzonych wyborów uwzględniający ich przebieg, a w szczególności: ilość wydanych kart wyborczych, ilość oddanych głosów (w tym głosów ważnych i nieważnych), ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, podsumowanie wyników głosowania,  i podpisuje go w pełnym składzie. Po sporządzeniu protokołu Przewodniczący niezwłocznie odczytuje go zebranym i przekazuje Prezydium Walnego Zebrania.

Karty wyborcze należy przechowywać w opieczętowanej kopercie do końca kadencji do wyłącznej dyspozycji Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Postanowienia ogólne

 

§ 15

Obrady Walnego Zebrania przebiegają zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Prowadzący obrady jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania tego porządku i odbierania głosu oraz oddalania wniosków nie wiążących się z omawianym punktem porządku obrad. Wszystkie wnioski i postulaty nie objęte porządkiem obrad zebrani mogą zgłaszać na końcu obrad w punkcie „wolne wnioski”.

 

§ 16

Głos w sprawie formalnej nie podlega kolejności zgłoszeń i Przewodniczący udziela go natychmiast. Głos taki może być uchylony, jeżeli zabierający go nie przedstawi punktu Statutu lub regulaminu, na którym opiera swe zastrzeżenia. Prezydium decyduje o uznaniu lub odrzuceniu zastrzeżeń.

 

§ 17

Głosowanie, z wyjątkiem wyborów do władz Okręgu oraz delegatów na Walny Zjazd, jest jawne. Na wniosek co najmniej 1/3 mandatariuszy, Prezydium zarządza głosowanie tajne. Uczestnicy Walnego Zebrania głosują przez podniesienie mandatu. Przewodniczący obrad przedstawia przed głosowaniem wniosek w ostatecznej formie, a następnie pyta: kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. W przypadku wyników niewątpliwych można odstąpić od liczenia głosów. Przy zgłoszeniu kilku wniosków w tej samej sprawie, Przewodniczący poddaje je pod głosowanie w kolejności zgłoszeń, z tym, że jako pierwszy głosowany jest wniosek najdalej idący.

 

§ 18

 1. Walne Zebranie Okręgu obraduje zgodnie z porządkiem obrad nad dokumentami przedstawionymi przez ustępujące władze okręgowe i projektami uchwał i wniosków podanymi do dyskusji  na piśmie.
 2. Uczestnicy dyskusji zabierają głos według kolejności zgłoszeń do Prezydium. Przewodniczący udziela głosu według tej kolejności i zapowiada następnego dyskutanta. Dyskutantom przysługuje prawo do repliki.
 3. Gościom zaproszonym na Walne Zebranie przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji, służenia radą i pomocą Walnemu Zebraniu, jednak bez prawa głosowania.

 

§ 19

 1. Prezydium Walnego Zebrania może powołać doradcę lub ich zespół. Doradcy przysługuje prawo zabierania głosu w sprawach, do których został powołany, na wniosek Przewodniczącego lub z własnej inicjatywy.
 2. Wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania mają równy dostęp do dokumentów. Mają prawo do uczestniczenia w pracach Komisji (goście z głosem doradczym) oprócz Komisji stałych.

 

§ 20

Walne Zebranie może podjąć uchwałę o ograniczeniu czasu wystąpień.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 21

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zebrania Okręgu.

 

§ 22

Zasadniczym dokumentem Walnego Zebrania jest protokół sporządzony przez sekretarza Zebrania. Winien on zawierać podstawowe informacje o przebiegu obrad zgodnie z ich kolejnością:

-        datę i miejsce Zebrania,

-        liczbę uczestników,

-        skład Prezydium Zebrania i powołanych Komisji,

-        kandydatury do władz okręgowych i wyniki głosowania,

-        skład nowo wybranych władz Okręgu,

-        treść podjętych uchwał.

 

W protokole nie uwzględnia się tekstu wypowiedzi, lecz tylko jej fakt i rodzaj wniosku, jaki został zaproponowany. Obowiązkowymi załącznikami do protokołu są protokoły Komisji. Odpis protokołu Zarząd Okręgu winien niezwłocznie przesłać do Zarządu Głównego ZPAP.

 

 

 

Kalendarz

styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Statystyka

Odsłon : 8313293