KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU MURALU POŚWIĘCONEGO WOJCIECHOWI KILAROWI

Aktualności - Konkursy
Drukuj

konkurs mural W.Kilar

 

I. Organizator

Organizatorem konkursu na projekt muralu jest Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk.

II. Opis przedmiotu konkursu na projekt muralu

Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na eksponowanej ścianie Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku. Tematyką muralu jest postać wybitnego, zmarłego w roku 2013, kompozytora Wojciecha Kilara. Mile widziane będą elementy inspirowane jego twórczością. Projekt i jego wykonanie związane jest z jubileuszem 40-lecie Filharmonii i faktem nadania instytucji imienia Wojciecha Kilara.

Wymiary ściany są następujące:  23,50 m ( długość ściany) x 10,10 m (wysokość). Fotografię ściany zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

Jeśli chodzi o technikę wykonania muralu, to powinien on być wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb elewacyjnych.

III. Warunku uczestnictwa

1. Konkurs na projekt muralu skierowany jest do studentów lub absolwentów uczelni plastycznych w Polsce.

2. Projekt muralu powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.

3. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Uczestnik konkursu ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.

4. Uczestnikami konkursu na projekt muralu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, studenci lub absolwenci uczelni lub kierunków plastycznych.

5. Zgłoszenie projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami.

6. Powstawanie muralu będzie dokumentowane (zdjęcia, film) przez Organizatora, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych projektu.

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu ( Załącznik nr 2 do Regulaminu).

IV. Zgłoszenie do konkursu na projekt muralu

1. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym wraz z wydrukiem oraz wizualizację muralu na ścianie.

2. Projekty można składać na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w formacie jpg wraz z wydrukiem na papierze. Rozdzielczość min. 300 DPI. Jeśli Uczestnik składa kilka projektów, każdy powinien być złożony w osobnej kopercie. Projekty powinny być opatrzone godłem. W osobnych kopertach oznaczonych tym samym godłem co projekt, powinny znajdować się dane uczestnika.

3. Termin i adres nadsyłania prac:

Prace zwierające projekt muralu, wypełnioną kartę zgłoszenia w osobnej kopercie oznaczonej godłem ( Załącznik nr 3 do Regulaminu), oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać drogą pocztową lub w przesyłce kurierskiej na adres:

 Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku

 ul. Jana Pawła II 3

 76-200 Słupsk z dopiskiem „Konkurs”

                                                 w nieprzekraczalnym  terminie do 30 czerwca b.r.

V. Sposób oceniania prac

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury złożone z pracowników Organizatora i artysty-plastyka.

2. Jury dokona oceny prac pod kątem ich walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu.

3. Decyzje Jury są ostateczne, a od jego werdyktu nie przysługuje odwołanie.

VI. Nagrody

Twórca zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 2.500 zł, od której zostanie potrącony podatek dochodowy w wysokości 18% z uzyskiem 50%.

VII. Wyniki konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną podane na oficjalnej stronie Organizatora

( www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl) w zakładce „Aktualności” w dniu 5 lipca b.r.

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wynikach drogą elektroniczną.

3. Organizator zastrzega sobie zorganizowanie wystawy pokonkursowej projektów murali.

4. Z autorem nagrodzonego projektu zostanie podpisana umowa o dzieło na jego wykonanie wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora.

VIII. Unieważnienie konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:

- gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,

- gdy żadna z dostarczonych prac nie spełni warunków regulaminu,

- niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,

- sytuacji niezależnych od Organizatora.

IX. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu w mediach, wydawnictwach i w celu promocji projektu.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentacje projektów na wystawie pokonkursowej, która zostanie zaaranżowana w Filharmonii.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.

5. Realizacja projektu powinna zakończyć się 10 września 2017 roku.

6. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu.

7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd z siedziba w Słupsku.

X. Kontakt

Informacje związane z konkursem można uzyskać w biurze Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku. Osoby upoważnione do kontaktu: Kamila Bilińska, tel. 59 842 49 60 wew. 305, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz  Joanna Kubacka ( koordynator projektu), tel. 59 842 49 60 wew. 300 lub 693 54 90 90, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.