Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Sprawozdanie z działalności ZG ZPAP w kadencji 2010-2014

Sprawozdanie z działalności ZG ZPAP w kadencji 2010-2014

E-mail Print PDF
There are no translations available.

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

W KADENCJI 2010-2014

od 28 marca 2010

(Informacje opracowano w oparciu o dokumenty i uchwały ZG oraz KPO)

 

SYTUACJA ZWIĄZKU W CHWILI OTWARCIA OBECNEJ KADENCJI ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZPAP

Obecny Zarząd Główny ZPAP rozpoczął kadencję 28 marca 2010 r. Sytuacja, w jakiej znajdował się wówczas Związek, wymagała sprawnej interwencji. Poprzedni Zarząd na dzień 30.04.2010 r. pozostawił następcom w kasie niecałe 350,- zł, a na kontach bankowych niespełna 40.000,- (co wystarczało na dwa miesiące pracy biura). Pozostałe środki były zamrożone w repartycjach i funduszach inwestycyjnych, które z dnia na dzień traciły na wartości. Warto zauważyć, że kwota w wys. 1.470.000 zł umieszczona została przez poprzedni Zarząd Główny na funduszach inwestycyjnych bez akceptacji KPO.

Odchodzący Zarząd nie przygotował również budżetu na rok 2010, w związku z czym konieczne było przygotowanie zarówno bilansu za rok 2009, jak i budżetu na 2011 r. nie mając wytycznych planów z roku poprzedniego. W wyniku wielu nieprzemyślanych i niekorzystnych inwestycji poprzednich władz ZPAP 2010 rok zamknął się stratą w wysokości ponad 660 000 zł. Strata ta była szczególnie dotkliwa wobec zbliżających się obchodów jubileuszu ZPAP – w 2011 Związek świętował stulecie swojego istnienia. Mimo trudnej sytuacji finansowej udało się zorganizować aż dwie jubileuszowe wystawy – „Teraz Sztuka- Art Now” w Brukseli i „Nowe Otwarcie” w Warszawie – a także liczne imprezy towarzyszące obchodom jubileuszu.

Zarząd Główny Związku jest właścicielem dwóch lokali użytkowych przy ul. Wiolinowej w Warszawie. Tylko jeden z nich był wydzierżawiony, drugi był pusty, nie przynosił dochodów.

Poprzedni Zarząd Główny nie potrafił przez dwie kadencje uregulować statusu prawnego budynków w Bielsku-Białej i w Zielonej Górze.

Uboga działalność wystawiennicza sprawiła, że Związek w dużej mierze stracił rolę liczącego się gracza na arenie sztuki polskiej. Wobec takiego stanu rzeczy konieczne okazało się wprowadzenie dalekosiężnych zmian w organizacji i finansach Związku. Jednocześnie nowy Zarząd skutecznie zaczął realizować główny cel swojej statutowej działalności, jakim jest promocja twórczości członków Związku. W nowej kadencji skupiono się na odbudowie znaczenia ZPAP przez organizację licznych wystaw w Polsce i zagranicą, co pozwoliło – do chwili obecnej - zaprezentować twórczość ponad tysiąca znakomitych artystów ze wszystkich okręgów ZPAP. Taki dorobek wystawienniczy pozwala ZG ubiegać się o dotacje, granty i pieniądze sponsorów, a przede wszystkim nawiązywać międzynarodowe kontakty ze środowiskami artystów z całego świata.

 

GOSPODARKA ZWIĄZKU

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI ZWIĄZKU

Kolegium Prezesów podjęło uchwałę aby Zarząd Główny wycofał środki finansowe z funduszy inwestycyjnych, które nieprawidłowo prowadził poprzedni Zarząd Główny J. Biernata (strata, jaką poniósł Związek na tej lokacji wynosi ok. 570.000 zł, co stanowi 39% kwoty zainwestowanej w fundusze) i ulokował je na lokatach długoterminowych.

PRZEPROWADZKA SIEDZIBY ZG ZPAP Z UL. GRUZIŃSKIEJ NA UL. NOWY ŚWIAT

Lokal przy ul. Gruzińskiej, zakupiony przez poprzedni ZG na siedzibę Związku, za sumę 2.000.000 (wg szacunków cena została przepłacona ok. 500 tys. zł) nie spełniał wymogów lokalu biurowego, co skutkowało zatargami z innymi lokatorami budynku oraz generował niepotrzebne koszty utrzymania. Wobec tego Zarząd postanowił przenieść swą siedzibę na ul. Nowy Świat, a lokal przy Gruzińskiej, po akceptacji KPO, zgłosić w biurze nieruchomości pod wynajem lub na sprzedaż. Umowa sprzedaży z pierwszym kontrahentem nie doszła do skutku. Związek zachował zadatek, który niedoszły nabywca wpłacił w momencie podpisania umowy. Po podpisaniu umowy przedwstępnej z kolejnym nabywcą przelał on na konto ZG ZPAP zadatek w wysokości 100.000 zł. natomiast transakcja sprzedaży nieruchomości została sfinalizowana 9 kwietnia 2014 r. Wówczas na konto ZG ZPAP wpłynęła pozostała kwota z tytułu sprzedaży w wysokości 1.632.000zł, która uchwałą ZG z dnia 14.06.2014r. została podzielona na fundusze inwestycyjny i socjalny, zakup lokalu na siedzibę ZG oraz spłatę zobowiązania dla Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego ZPAP w ramach zaległego rozliczenia z okręgiem, wypełniając tym samym uchwałę KPO z dn. 4-5.03.2005r. (zaległość Zarządu ubiegłej kadencji).

Po opuszczeniu przez Edukację Plastyczną dwóch pomieszczeń, znajdujących się we wspólnym lokalu przy ul. Nowy Świat, ZG wystąpił do Urzędu m.st. Warszawy - Śródmieście o przydział tej dodatkowej powierzchni po preferencyjnej cenie. Po rozmowie z burmistrzem dzielnicy Śródmieście oraz pisemnym udokumentowaniu działalności artystycznej również na terenie dzielnicy, Zarząd przydział ten uzyskał.

GALERIA PRZY UL. LUBELSKIEJ 30/32

Galeria została utworzona we wrześniu 2009 r., czyli pod koniec poprzedniej kadencji ZG. Okazała się jednak przedsięwzięciem nierentownym, generującym duże koszty eksploatacji (~9 tys. miesięcznie), posiadającym fatalną lokalizację (przy Dworcu Wschodnim, wejście od podwórka II p.). Mimo umowy, która była bardzo niekorzystna dla Związku (brak możliwości jej wypowiedzenia) obecnym członkom ZG udało się podpisać porozumienie z Urzędem Dzielnicy o rezygnacji z tego lokalu, bez dalszych strat dla ZPAP.

DAROWIZNA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ZPAP

Ze względu na trudną sytuację finansową ZG Prezes ZPAP Jacek Kucaba przekazał z prywatnych pieniędzy darowiznę o łącznej kwocie 9.500 zł (m.in. z realizacji pomnika gen. Fieldorfa Nila na warszawskiej Pradze). Darowizna została przekazana na cele statutowe związane z obchodami Stulecia ZPAP. Kolejna darowiznę wycenioną na 20 tys. złotych, w formie rzeźby prezes ZPAP Jacek Kucaba przekazał firmie „Dolina Nidy”, która w ramach partnerstwa strategicznego z ZPAP sponsorowała wydanie pierwszego numeru „Arttaka” i dwie imprezy wystawiennicze ( łącznie na kwotę 35 tys. zł)

OBNIŻENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZG ZPAP

Nowy ZG rozpoczął obniżanie kosztów swojej działalności poprzez racjonalizację wydatków (bilety seniora dla członków władz głównych, rezygnacja z hoteli, etc.).

LIKWIDACJA CWIS ART. ZPAP

CWiS ART ZPAP była kosztowną, nieuzasadnioną i nieefektywną jednostką organizacyjną w strukturach Związku (do lutego 2010 r. wydano z kasy ZPAP na wynagrodzenie kierownika administracyjnego kwotę ~24 000 zł). Stanowisko to i struktura utworzone zostały również we wrześniu 2009 roku, a więc pod koniec kadencji poprzedniego Zarządu. Nowy Zarząd Główny podjął decyzję o jej likwidacji już na początku swojego działania.

NIERUCHOMOŚCI ZPAP

ZG zajął się nieruchomościami ZPAP (Zielona Góra, Bielsko-Biała), które przez wiele lat po uzyskaniu osobowości prawnej przez Okręgi ZPAP, były lekceważone prze ZG poprzednich kadencji w związku z czym ich stan i prawne użytkowanie budziły wiele wątpliwości.

Kamienica w Bielsku-Białej:

Realizując uchwałę KPO z maja 2003 r. (po dziesięciu latach) Zarząd Główny podjął działania w sprawie akceptacji i warunków umowy przekazania tej posesji na rzecz miejscowego Okręgu ZPAP. Po rozwikłaniu spraw prawnych, dn. 14.05.2013 r. sporządzony został akt notarialny, na mocy którego Okręg w Bielsku-Białej przejął kamienicę i zobowiązał się spłacać ZG ZPAP kwotę 245 tys. zł. netto w 245 ratach miesięcznych (od czerwca 2013 r.) w wys. 1.000.- zł. netto.

Lokal w Zielonej Górze:

Lokal, którego prawnym właścicielem jest Zarząd Główny Związku, przez wiele lat był użytkowany przez Okręg Zielonogórski. Po uzyskaniu osobowości prawnej, zgodnie ze Statutem ZPAP, Okręg obligatoryjnie powinien podpisać z ZG umowę przejęcia tego lokalu, czego nie dokonał. Zarząd Okręgu czerpał zyski z wynajmowania lokalu podnajemcom, nie rozliczając się z tego z Zarządem Głównym. Po kilkukrotnych monitach i wymianie pism, Zarząd Okręgu zrezygnował z administrowania lokalem, zwracając go Zarządowi Głównemu. Wraz z lokalem ZG przejął również ogromne zadłużenie za niepłacone media i podatki. Od stycznia 2013 r. zarządzany jest przez ZG ZPAP i przynosi zysk miesięczny w wysokości ok. 1 000 zł. miesięcznie.

LOKALE PRZY UL. WIOLINOWEJ

Zarząd wynajął pusty dotąd lokal użytkowy przy ul. Wiolinowej. Lokal ten został podnajęty przez PHU „BEATA” Sp. z o.o., co skutkuje uzyskanym przychodem w wys. 5.321,42 zł miesięcznie + zwrot kosztów za media.

Drugi lokal jest podnajmowany przez „Grot” Sp. z o.o. - czynsz miesięczny wynosi 11 716,17 zł + zwrot kosztów za media.

PRACOWNIE PRZY UL. EMAUS W KRAKOWIE

Zarząd Główny przejął negocjacje w/s pracowni po poprzednim Zarządzie, sprzed 2010 roku. Propozycja kupna pracowni przez użytkujących je artystów za proponowaną przez nich cenę nie uzyskała akceptacji i negocjacje zakończono. W maju 2012 r., podczas posiedzenia KPO w Krakowie odbyła się wizja lokalna pracowni rzeźbiarskich przy ul. Emaus. Powołano czteroosobową komisję do uregulowania stanu prawnego tych pracowni.

W skład komisji wybrani zostali:

- Prezes Okręgu Krakowskiego - kol. Stanisław Tabisz

- Prezes Okręgu Gdańskiego - kol. Janusz Janowski

- Prezes Okręgu Katowickiego - kol. Adam Dutkiewicz

- Reprezentant Zarządu Głównego - kol. Stanisław Chmiel

Uczestniczyć w pracach tej komisji będzie mec. R. Rumpel, pełnomocnik Zarządu Głównego. Obecnie ZG jest w trakcie przejmowania dwóch pracowni po zmarłych kolegach, z przeznaczeniem na podnajem innym kolegom – rzeźbiarzom.

W chwili obecnej toczy się postępowanie sądowe w którym ZG ZPAP próbuje odzyskać pracownie po zmarłych artystach.

MIESZKANIE W KRAKOWIE

Mieszkanie – kawalerka w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 57 jest obecnie wynajęte. Czynsz miesięczny w wys. 900 zł. wpłacany jest na konto Związku.

DOMY PRACY TWÓRCZEJ

DPT w Ustce:

Budynek DPT w Ustce jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, co bardzo utrudnia przeprowadzanie jakichkolwiek remontów. Zakres prac musi być ustalany z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Na skutek zaniedbań poprzedniego ZG, brak reakcji na źle przeprowadzony remont i niepłacenie czynszu przez poprzedniego dzierżawcę Związek poniósł straty ~280 000 zł. Sprawa z nieuczciwym dzierżawcą zakończyła się wygranym przez Zarząd procesem sądowym, a odzyskanie należnej sumy zlecono komornikowi.

Obecny Zarząd Główny podjął decyzję o zatrudnieniu na okres letni pracownika do prowadzenia DPT. Skutkiem tej decyzji Związek nie tylko nie poniósł strat, lecz także osiągnął w 2013 r. wynik pozytywny.

Zarząd wystąpił do wojewódzkiego konserwatora zabytków o dofinansowanie do remontu obiektu DPT. Zamierzamy wymienić stare domki pod wynajem na nowe.

Sukcesywne przeprowadzanie modernizacji i remontów budynków DPT pozwoli na wprowadzanie nowego programu jego funkcjonowania. Oprócz działalności komercyjnej ZG organizować będzie plenery dla członków ZPAP oraz plenery komercyjne, ogólnopolskie konferencje i sympozja związane ze sztuką. Obecnie trwają prace przy tworzeniu projektu na potrzeby konserwacji obiektu.

DPT w Świnoujściu:

W kwietniu 2012 r. Zarząd Główny podpisał umowę na podnajem Domu na okres 5 lat. Na mocy tej umowy podnajemca wpłaca na konto ZPAP kwotę 40.000,- zł rocznie w dwóch ratach - w maju i wrześniu. W poprzednich latach ZG zatrudniał pracownika do prowadzenia DPT. Uzyskiwany przychód wystarczał jedynie na pokrycie opłat związanych z utrzymaniem tego obiektu.

BUDŻETY I BILANSE

Zarówno budżety jak i bilanse tej kadencji Zarządu Głównego ZPAP były zatwierdzane uchwałami KPO.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

LEGITYMACJE ZPAP

ZG Związku podjął decyzję o zmianie legitymacji członkowskich. Zaakceptowano wzór nowych legitymacji. Jest to plastikowa karta w formacie dowodów osobistych, dwujęzyczna. Nowością jest znaczek z hologramem, z datą ważności legitymacji. Okręgi otrzymają hologramy po wpłacie 1 zł na konto Zarządu Głównego od każdego członka. ZG chce w ten sposób uregulować wywiązywanie się Okręgów ze statutowego obowiązku wobec Związku.

W najbliższym czasie Zarząd Główny wystąpi do instytucji kulturalnych (muzea, galerie itp.) z prośbą o bezpłatny wstęp lub udzielanie znacznych zniżek na bilety wstępu dla posiadaczy tych legitymacji.

ZG ZPAP opracował nową międzynarodową legitymację AIAP dla artystów ZPAP.

REORGANIZACJA PRACY BIURA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

– ZG ZPAP podjął uchwałę o rezygnacji z usług biura rachunkowego „Altares” i podpisał umowę z biurem „Pol-Tax”. Decyzja ta została podjęta po przeprowadzonym audycie, oceniającym działalność finansową Związku, zgodnie z nowelizacją „Ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, wprowadzającą konieczność sprawdzania bilansu przez biegłego rewidenta.

– W chwili obecnej Zarząd zatrudnia na etatach 4 osoby i 1 na ½ etatu. Utworzone zostało stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, w związku z tym ZG ZPAP otrzymał dofinansowanie z PFRON w wysokości 1.050,- zł. miesięcznie.

ZMIANY W STATUCIE I REGULAMINACH

Zarząd Główny postanowił zwołać na dzień 25 stycznia 2014 r. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZPAP. Zjazd zwołany był w celu dokonania zmian w Statucie oraz innych aktach prawnych, określających zasady funkcjonowania Związku (zgodnie z zaleceniami MKiDN - organu nadzorującego ZPAP). Mimo ogromnej pracy członków Komisji Statutowej ZPAP, delegaci nie zapoznali się z przedstawionymi propozycjami, nie przyjęli żadnych propozycji Komisji oprócz zmian wymaganych przez MKiDN oraz postanowili powołać nową Komisję Statutową, która będzie działać do kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ZPAP.

AGENCJA PRAWA AUTORSKIEGO

Od stycznia 2011 roku trwa reorganizacja Agencji Prawa Autorskiego. Przygotowywany jest nowy Regulamin APA, nowe zasady działania. Wszystko zaś ma na celu faktyczną, a nie tylko teoretyczną pomoc artystom w ochronie ich dóbr. W bieżącej kadencji podział środków z repartycji realizowany był trzykrotnie. Po raz pierwszy w 2011 r., a po raz drugi w 2012 r., kiedy to podzielono środki w wysokości 233.297 zł. Trzeci raz w 2014r.,środki uzyskane przez Zarząd do podziału wyniosły 292.939,38 zł.

Warunkiem stworzenia skutecznej Agencji Prawa Autorskiego jest baza danych artystów, by móc w oparciu o konkretne materiały efektywnie działać na rzecz twórców. Zarząd Główny pisemnie wystąpił z prośbą do Okręgów ZPAP o przesłanie aktualnych adresów wszystkich członków.

WYSTĄPIENIE Z RADY PLASTYKI

Obecny Zarząd Główny po rozpoczęciu kadencji postanowił wystąpić z Rady Plastyki, ponieważ nie wnosiła ona konkretnych korzyści dla ZPAP.

NAGRODA ZWIĄZKOWA

ZG ZPAP podjął uchwałę o ustanowieniu nagrody związkowej w postaci statuetki jako Nagrody Prezesa ZPAP i plakiety (medalu) jako wyróżnienia (oba projekty są autorstwa Prezesa ZPAP kol. Jacka Kucaby i zostały wykonane bez honorarium dla autora). Jest to nie tylko prestiż i akcent, lecz także zmniejszenie kosztów w porównaniu do nagród pieniężnych w poprzednich kadencjach.

 

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZPAP

Wystawy są głównym celem statutowej działalności ZPAP. Organizowanie wystaw w Polsce i poza jej granicami ma przede wszystkim promować sztukę artystów - członków naszego Związku ze wszystkich Okręgów oraz zapraszanych gości, wybitnych artystów, niebędących członkami ZPAP, w celu konsolidowania wszystkich środowisk twórców sztuki. Działalność ta w sposób znaczący przyczyni się do odbudowania twarzy ZPAP i pozwoli Związkowi podjąć działania służące podniesienia statusu twórcy. Do tej pory działania wystawiennicze Zarządu dały możliwość pokazania dorobku artystycznego ok. 1.000 znakomitych artystów ze wszystkich Okręgów ZPAP w znanych galeriach Polski i Europy (m.in. w Brukseli, Strasburgu, Warszawie, Malborku). Do wystaw zapraszani są nie tylko artyści zrzeszeni w ZPAP, lecz także koledzy z innych państw, z którymi Zarząd Główny nawiązał współpracę artystyczną.

Dorobek wystawienniczy ZG przede wszystkim pozwala na ubieganie się o dotacje, granty i sponsorów, a także posiadanie lokalu z puli miejskiej w centrum Warszawy po preferencyjnej cenie.

OBCHODY 100-LECIA ZPAP

W marcu 2011 r. w Krakowie, Mszą Św. w Bazylice Mariackiej rozpoczęliśmy obchody 100-lecia istnienia ZPAP. Uroczysta inauguracja odbyła się w auli krakowskiej Akademii Muzycznej. Uroczystość zakończył skromny bankiet w restauracji mieszczącej się w budynku Okręgu Krakowskiego przy ul. Łobzowskiej. Obchody stulecia ZPAP w Krakowie zostały przygotowane we współpracy z Okręgiem Krakowskim ZPAP.

W związku z obchodami Stulecia ZPAP obecny ZG:

- nawiązał współpracę z Ambasadami w RP, muzeami, instytucjami kultury oraz potencjalnymi sponsorami;

- nawiązanie współpracy z Maison et Object, w planach jest zorganizowanie w Paryżu wystawy kilku prac z zakresu wzornictwa przemysłowego i designu, w której będą uczestniczyć także członkowie ZPAP;

- w związku z dotacją uzyskaną przez poprzedni ZG ZPAP na wydanie monografii ZPAP obecny ZG, przejmując obowiązek rozliczenia się z otrzymanego w sierpniu 2011 r. dofinansowania postawiony został w trudnej sytuacji, gdyż nie były przygotowane żadne materiały. Mimo tego Zarząd, współpracując z Okręgami, doprowadził do wydania tej pozycji. Dotacja musiała być zrealizowana do końca 2011 r.

 „TERAZ SZTUKA – ART NOW”

5 września 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli została otwarta wystawa „Teraz Sztuka – Art Now”. Wystawa została zorganizowana przez Zarząd Główny z okazji stulecia ZPAP. Ekspozycja była ogromnym przedsięwzięciem, w którym brało udział aż stu artystów (stu artystów na stulecie ZPAP), a ich dzieła były prezentowane w Brukseli w trakcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, dzięki czemu wystawa cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Po raz pierwszy w historii ZPAP została zorganizowana wystawa zbiorowa tak wielu twórców zrzeszonych w ZPAP poza granicami Polski.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA W STRASBURGU

Wystawa zorganizowana w dn. 27.09 - 9.10.2011 r. przez Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków w Strasburgu. W wystawie, będącej jednocześnie uroczystym rozpoczęciem „Tygodnia Polskiego" w Strasburgu, wzięło udział czternastu artystów. Byli to zarówno fotograficy, jak i artyści plastycy zajmujący się również fotografią. Prace prezentowane były w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy nosił tytuł „Droga do Unii” i był rodzajem zapisu sytuacji i nastrojów towarzyszących przystąpieniu Polski do UE w 2004 r. Drugi blok nosił tytuł „Polska dzisiaj pomiędzy tradycją a nowoczesnością" i reprezentował swoiste odzwierciedlenie sytuacji w naszym kraju i spostrzeżenia na jej temat.

Prezes Jacek Kucaba wygłosił wykład na temat sztuki artystów współczesnej Polski pt. „Wizja współczesnej Polski widziana oczami artystów". oraz odbył spotkanie z europosłem Josephem Daul w sprawie współpracy z artystami z Polski zrzeszonymi w ZPAP.

(Prezes Jacek Kucaba przewiózł prace na wystawę prywatnym samochodem za zwrotem kosztów paliwa ze względu na oszczędność środków).

 „NOWE OTWARCIE”

Wystawa zamykająca obchody stulecia ZPAP i rozpoczynająca nowy etap historii Związku. W galerii DAP w Warszawie w dn. 21.03 - 11.04.2012 r. zaprezentowano twórczość 300 artystów ze wszystkich okręgów Związku. Na zorganizowanie wystawy Zarząd otrzymał dotację z „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki w wys. 30 tys. zł. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Okręgiem Warszawskim ZPAP.

 „UCZTA U MISTRZÓW” – CYKL PANELI DYSKUSYJNYCH

Była to międzynarodowa wystawa, połączona z cyklem uczt – debat z udziałem zaproszonych artystów i gości. Impreza ta odbyła się w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w dniach 23.11.2012 – 01.01. 2013.

Kolejne panele dyskusyjne miały miejsce w Krakowie przy okazji trwania wystawy organizowanej przez ZG ZPAP – „Uczta u Mistrzów”. W jednym z paneli dyskusyjnych, który odbył się 14.12.2012 r. prelegentem był znany polski artysta Jerzy Kalina, który prowadził dyskusję na temat: Zanikanie formy. Jaka jest tego przyczyna? Czym jest forma w sztukach wizualnych i czym jest współczesne „mistrzostwo”?

Pomysł połączenia wystawy z wykładami spotkał się z bardzo dobrą oceną artystów oraz środowisk związanych z szeroko rozumianą kulturą.

 „ZBROJA WSPÓŁCZESNA”

Konkurs dla studentów szkół artystycznych. Tematem konkursu było stworzenie oryginalnego obiektu rzeźbiarskiego przez najmłodsze pokolenie artystów, dzieła związanego z kondycją współczesnego człowieka – jego stosunku do świata pełnego agresji, cierpienia, manipulacji oraz jego radości. Rozwiązanie konkursu i wystawa pokonkursowa odbyły się w salach zamku malborskiego w dn. 01.06 – 15.09.2013 r. Celem konkursu było m. in. zachęcenie studentów do nawiązania współpracy z ZPAP i wstępowanie w szeregi naszego stowarzyszenia.

 „DIALOG MIEJSCA”

Mistrzowie polskiej rzeźby współczesnej w plenerach zamku malborskiego. Impreza zrealizowana została w dn. 01.06 – 15.09.2013 r. wespół z Muzeum Zamkowym w Malborku oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wystawę zobaczyło ok. pół miliona widzów i zebrała znakomite recenzje.

 „AMBASADOROWIE SZTUKI”

Wystawa zorganizowana przez ZG we współpracy z Okręgiem Warszawskiem w galerii DAP przy ul. Mazowieckiej 11a w dn. 04.11 – 25.11.2013 r. Udział wzięło 84 artystów z 10 krajów. Wystawie towarzyszyły dwa wykłady dotyczące sztuki współczesnej. Wystawa zapoczątkowała realną współpracę z artystami z Europy i Świata.

 „LINIA ŻYCIA”

Zarząd Główny we współpracy z Okręgiem Łódzkim zorganizował wystawę „Linia życia”. Była to wystawa o charakterze interdyscyplinarnym, prezentująca przekrojową twórczość blisko 100 żyjących artystów starszego pokolenia, zrzeszonych w Związki Polskich Artystów Plastyków. Wystawa prezentowała dzieła każdego artysty z trzech okresów twórczości. Ekspozycję prac można było oglądać w terminie 18.04 – 11.05.2014 r. w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi ul. Sienkiewicza 44 (Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi). Wystawa cieszyła się wielkim uznaniem za poziom prac i umocniła u odbiorców przekonanie o potencjale twórczym członków ZPAP.

 „HOMO MODERNUS. PORTRET CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO”

ZG ZPAP, razem z Muzeum Okręgowym Kamienica Orsettich w Jarosławiu, ogłosił konkurs dla studentów szkół i kierunków artystycznych na realizację obiektu rzeźbiarskiego/instalacji przestrzennej. Celem Konkursu było stworzenie obiektu rzeźbiarskiego/przestrzennego pod hasłem „HOMO MODERNUS. Portret człowieka współczesnego.” Organizatorzy chcieli aby Uczestnicy podjęli próbę zmierzenia się z odpowiedziami na pytania nasycone refleksją o podłożu socjologicznym, psychologicznym czy filozoficznym, z których wyłoni się sugestywny obraz współczesnego człowieka i komentarz na temat rzeczywistości, w jakiej żyjemy.

MŁODZIzDOLNI.ART.PL

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków we współpracy z Okręgiem Tarnowskim ZPAP i galerią Sztuki Hortar w Tarnowie zorganizowała wystawę zatytułowaną „MłodziZdolni.art.pl”. Wystawa odbyła się w dniach 30.05- 26.06.2014 r. w Tarnowie. Pokaz miał na celu ukazanie twórczości młodych artystów już docenionych w środowisku artystycznym, lecz czekających na dalsze odkrycie ich często zaskakującej twórczości. Były to prace twórców młodszego pokolenia do 35 roku życia zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków.

KONKURS NA PROJEKT POMNIKA KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

Zarząd Główny, wraz z Fundacją im. Kazimierza Górskiego, rozpisał konkurs na projekt pomnika Kazimierza Górskiego, który ma stanąć na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. Konkurs został ogłoszony 23 września 2013 r. Obecnie trwa realizacja monumentu wykonywana przez zespół, który otrzymał pierwszą nagrodę. Konkurs finansowany ze środków Fundacji im. Kazimierza Górskiego.

POMNIK NA „ŁĄCZCE”

Zarząd Główny jest współinicjatorem powstania pomnika na tzw. „Łączce” w Warszawie upamiętniającego polskich patriotów zamordowanych przez funkcjonariuszy UB z czasów PRL. Ewentualna realizacja pomnika zostanie pokryta ze środków zewnętrznych ZPAP.

NOWA STRONA INTERNETOWA WWW.ZPAP.PL

ZG ZPAP zaprojektował nową stronę internetową, na której znajdują się bieżące informacje, dotyczące działalności Zarządu, wystaw, konkursów czy podziału repartycji. Internet jest obecnie jednym z głównych źródeł informacji, dlatego nowa przejrzysta strona internetowa ma ogromne znaczenie dla komunikacji działalności ZPAP. Na stronie tworzona jest na bieżąco galeria dzieł sztuki członków ZPAP. Poprzedni Zarząd otrzymał z MKiDN dofinansowanie na utworzenie strony internetowej. Zatrudniony do tego pracownik nie wywiązał się należycie z obowiązków dlatego obecny Zarząd Główny musiał stworzyć nową stronę internetową.

ARTTAK – SZTUKI PIĘKNE

ZG zrezygnował z wydawania czasopisma „Artluk” ze względu na niemożliwe do pokonanie trudności związane ze współpracą z redaktorem naczelnym, linią programową pisma i pozaprawnym działaniem. Zarząd nie zrezygnował jednak z działalności wydawniczej i postanowił stworzyć nowe czasopismo – „Arttak - Sztuki Piękne”, a redaktor naczelny został wyłoniony w ogólnopolskim konkursie. Obecnie czasopismo ma nakład ok. 1000 egz. i jest dystrybułowane przez sieć Empik oraz Ruch S.A. Po wydaniu trzech numerów periodyku, ZG ZPAP złożył wniosek do MKiDN i otrzymał dofinansowanie w wysokości 60.000 zł., co jest wynikiem bardzo dobrej oceny jakości merytorycznej i edytorskiej pisma. Potwierdzają to recenzje znanych osobistości świata kultury. Kwartalnik „Arttak” otrzymał ponownie dofinansowanie na rok 2014 w wysokości 55.000 zł.

Następnym krokiem w rozwoju pisma było stworzenie Rady Programowej oraz współpraca z szerokim gronem artystów, naukowców, filozofów, historyków sztuki itp. celem wzmocnienia lobbingu na rzecz dyskursu o sztuce, zjawiskach kulturalnych w Polsce, Europie i poza nią. Do zadań zespołu kwartalnika „Arttak” należy również organizacja konferencji i sympozjów dotyczących problematyki związanej z twórcami kultury i sztuki. Do chwili obecnej ukazało się 9 numerów.

WSPÓŁPRACA ZG ZPAP Z ZARZĄDEM ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

Zarządy współpracują przy zarządzaniu prawami autorskimi członków obu Związków.

NOWE PROJEKTY

PROJEKT „ARKA”

Zarząd Główny przygotowuje się do rozpoczęcia wieloletniego projektu archiwizacji dorobku twórców zrzeszonych w ZPAP, zwłaszcza osób w podeszłym wieku, w przypadku których może to być ostatnia możliwość przeprowadzenia tego typu inicjatywy. Celem projektu będzie wykonanie i zgromadzenie reprodukcji prac, ich digitalizacja i elektroniczna archiwizacja. Ze względu na ogromną liczbę członków naszego Związku projekt będzie przeprowadzany wieloetapowo, przez kilka lat, poczynając od dorobku najstarszych Koleżanek i Kolegów. Wykonanie takiego przedsięwzięcia jest niezbędne ze względu na konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego i dorobku artystów polskich, których dzieła, bez odpowiedniego zabezpieczenia, mogą pójść w zapomnienie. W dn. 22.11.2013 r. został złożony przez ZG wniosek o dofinansowanie tego zadanie ze środków MKiDN. Projekt jest już wdrażany własnymi, skromnymi środkami. Jednocześnie powstanie leksykon artystów ZPAP w formie książkowej i elektronicznej.

 „ART – POLSKA” WYSTAWA ARTYSTÓW ŻYJĄCYCH I TWORZĄCYCH ZAGRANICĄ

Autorski projekt Jacka Kucaby. Przewidziany termin czerwiec 2015 r., całość projektu przewidziana do wiosny 2017r. Uczestnicy: ok. 150 artystów tworzących na emigracji, 50 artystów z Polski.

Partnerzy (rozmowy w toku): Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Polski w Paryżu, Instytut Polski w Pradze, Kongresy Polonii (Kongres Polonii Amerykańskiej.) „Art Polska” jest przedsięwzięciem, w ramach którego zaplanowano cykl wystaw prezentujących artystów polskich tworzących za granicą. Pierwsza wystawa otwarta zostanie w Muzeum Zamkowym w Malborku w czerwcu 2015 r. Polska sztuka ma znakomitych reprezentantów, którzy od lat pracują i żyją poza granicami naszego kraju. Wielu z nich jest od dawna docenianych za najwyższą jakość, oryginalność i własny język w sztuce. Wielu z nich weszło do światowego obiegu sztuki, a ich dzieła pokazywane są w najlepszych muzeach świata. Jest to wyjątkowo skuteczny sposób promowania polskiej kultury za granicą, jednak dotychczas wystawy artystów polonijnych na świecie i w Polsce miały charakter raczej indywidualny. Wystawy zbiorowe artystów polskich żyjących w różnych krajach zdarzają się wyjątkowo rzadko. Ten autorski projekt daje również początek powstania tzw. zagranicznych polonijnych okręgów ZPAP na wszystkich kontynentach. Miałby on służyć intensywnej współpracy (wystawy, plenery, wymiany, konferencje, sympozja) artystów tworzących na emigracji z koleżankami i kolegami z ZPAP w Polsce.

DOMY ARTYSTÓW SENIORÓW

Zarząd Główny podjął działania (poszukując odpowiednich nieruchomości) w celu stworzenia Domów dla Artystów Seniorów. Owe ośrodki stwarzałyby dla naszych seniorów warunki do kontynuowania pracy twórczej oraz służyły w regionach jako małe centra kultury i sztuki.

SYMPOZJA NAUKOWE

ZG ZPAP organizuje cykl konferencji naukowych z udziałem artystów, filozofów, historyków, krytyków sztuki, przedstawicieli instytucji kultury.

Puszka Pandory: Estetyzacja

Pierwsze z cyklu sympozjów pod nazwą Puszka Pandory odbyło się w Warszawie w 2011 r.

i dotyczyło problemu estetyzacji. W sympozjum udział wzięli:

- prof. Zofia Rosińska, kierownik Zakładu Filozofii Kultury, członkini Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, która przedstawiła wykład pt. Dominacja pozoru.

- dr hab. Jacek Kucaba, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2010 Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, zaprezentował wykład pt. Pomiędzy perspektywą rozumu a przestrzenią zmysłów. Estetyka rzeźby.

- dr Przemysław Bursztyka, adiunkt w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wygłosił wykład pt. Aporie projektu egzystencji estetycznej (Kierkegaard - Nietzsche).

Ponadto w sympozjum udział wzięli: Anna Szyjkowska, doktorantka w Zakładzie Filozofii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, Joanna Daszkiewicz, krytyk sztuki, poetka, malarka. Ukończyła filozofię na UAM oraz malarstwo w ASP w Poznaniu i Maciej Mazurek, krytyk sztuki, krytyk literacki, poeta, malarz, publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Arttak”.

Kolejne sympozjum z cyklu „Puszka Pandory” odbyło się 20.03.2014 r. w Warszawie.

Puszka Pandory: Kondycja artysty w kulturze płynnej nowoczesności.

W Sympozjum udział wzięli:

- Karol Kościński – Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej z Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Roman Rumpel, radca prawny.

- Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser.

- prof. Teresa Grzybkowska, historyk sztuki.

- prof. Zofia Rosińska, filozof kultury.

- Anna Biernacka, radca prawny, specjalistka prawa autorskiego, rzecznik prasowy ZAiKS.

- Andrzej Łojko, wiceprezes ZPAF.

- dr hab. Jacek Kucaba, prezes ZPAP.

- Maciej Mazurek, redaktor naczelny kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”.

Trzecie sympozjum z cyklu Puszka Pandory odbyło się 27.06.2014r. w Warszawie.

Puszka Pandory: Kurator – przyjaciel czy wróg artysty.

W Sympozjum udział wzięli:

- Jerzy Kalina – rzeźbiarz, twórca instalacji i jeden z pierwszych performerów w Polsce.

- prof. Sławomir Marzec – malarz, twórca instalacji, performer, krytyk i teoretyk sztuki.

- dr hab. Jacek Kucaba – rzeźbiarz, pedagog, kurator licznych wystaw, prezes ZPAP.

- dr Piotr Bernatowicz – historyk i krytyk sztuki, dyrektor Galerii Miejskiej „Arsenał”.

- Andrzej Biernacki – malarz, publicysta, eseista.

- Maciej Mazurek – malarz, poeta, krytyk sztuki, krytyk literacki, publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Arttak - Sztuki Piękne”.

Kolejne sympozja odbędą się z końcem września w Krakowie oraz początkiem października 2014r. w Warszawie. Tematem kolejnej puszki Pandory będzie „Wojna kulturowa”.

 

Panel dyskusyjny – Globalizacja a sztuki narodowe.

Kraków, 2.06.2014r. W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

- Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego.

- Teresa Grzybkowska, historyk sztuki Akademia Muzyczna.

- Władysław Stróżewski, estetyk filozof UJ (Kraków) Andrzej Szczerski, historyk sztuki UJ.

- Andrzej Przyłębski, filozof UAM.

- dr hab. Jacek Kucaba, prezes ZPAP.

Rozmowę poprowadził Maciej Mazurek red. naczelny kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”.

WYSTAWA KONSERWATORÓW

Zarząd Główny ZPAP planuje zorganizować jesienią 2014r. wystawę konserwatorów zrzeszonych w ZPAP.

KONSULTACJE PRAWNE DLA ARTYSTÓW ZRZESZONYCH W ZPAP

Zarząd Główny ZPAP finalizuje rozmowy z kancelarią mec. Romana Rumpla w celu zapewnienia przez kancelarię konsultacji prawych w kwestiach artystycznych dla członków ZPAP.

ZNACZĄCA WSPÓŁPRACA

Zarząd Główny ZPAP odbył szereg spotkań dotyczących współpracy artystycznej:

– z Instytutem Francuskim w Warszawie i Instytutem Polskim w Paryżu;

– podpisanie porozumienia o współpracy ze Związkiem Artystów Plastyków z Litwy oraz Fundacją Polsko-Chińską;

– z p. M. Pacułą, doradcą ZASP w sprawie wspólnych działań dot. prawa autorskiego;

– z Dyrektorem Czeskiego Centrum Kultury p. Peterem Janyską;

– z p. Krzysztofem Jeglińskim profesorem Nyckelviksskolan w Szwecji w/s zawarcia umowy o współpracy pomiędzy ZPAP a artystami ze Skandynawii;

– z Dyrektorką Bułgarskiego Instytutu Kultury P. Michaelą Todorovą;

– z ambasadorem Łotwy;

– z Zastęcą Dyrektora Instytutu Polskiego w Paryżu.Obecny Zarząd Główny odtworzył fundusz socjalny i inwestycyjny oraz stara się uregulować zaległości poprzednich kadencji dotyczących rozliczeń zobowiązań pomiędzy Zarządem Głównym a zarządami okręgów posiadającymi nieruchomości (zgodnie ze statutem okręgi uzyskały osobowość prawną, jednak kwestia nieruchomości posiadanych przez okręgi Bielski i Zielonogórski nie została uregulowana przez poprzednie dwie kadencje Zarządu Głównego); uregulowania statusu pracowni rzeźbiarskich przy ul. Emaus w Krakowie.

Ponadto Prezes ZPAP w trakcie całej kadencji inicjował liczne spotkania z władzami państwowymi, miejskimi i samorządowymi oraz ze stowarzyszeniami (m.in. zorganizowano kilkadziesiąt spotkań w ramach Porozumienia „Łazienki Królewskie” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), w trakcie których prowadził lobbing na rzecz artystów i forsował zapisy prawne, korzystne dla wszystkich członków ZPAP.

 

WAŻNIEJSZE WYSTĄPIENIA ORAZ SPOTKANIA ZARZĄDU GŁOWNEGO ZPAP

- Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów – wystąpienie Porozumienia Łazienki Królewskie dotyczące tzw. „Pakietu dla Kultury”.

- Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji – uwagi do projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokością tych stypendiów.

- Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów – konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji – uwagi do projektu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgłoszone podczas spotkania „Okrągłego stołu”.

- Forum Prawa Autorskiego – konsultacje propozycji zmian w prawie autorskim. W spotkaniach udział brali prawnicy Zarządu Głównego – mec. Alicja Rumpel, mec. Roman Rumpel.

- Spotkanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podatku VAT. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Maciej Grabowski – Podsekretarz Stanu oraz Tomasz Tratkiewicz – Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług oraz mec. Roman Rumpel.

- Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP w sprawie ustawy o wzmożonej ochronie krajobrazu.

- Spotkanie Członków Związku zawodowego Twórców Kultury, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w sprawie ACTA oraz emerytur twórców.

- Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – uznanie dla prowadzonej przez Ministra działalności dotyczącej problematyki statusu artysty.

- Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – wystąpienie dotyczące zagospodarowania przestrzennego i godnego upamiętnienia Kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego w Warszawie.

- Mateusz Szczurek, Minister Finansów – wystąpienie dotyczące projektu Ministerstwa Finansów obciążenia umów cywilnoprawnych obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

- Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej – wystąpienie dotyczące współpracy w sprawie ubezpieczeń społecznych artystów.

- Opodatkowanie artystów.

- Radosław Mleczko – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – projekt Funduszu Ubezpieczeń Artystycznych.

 

SPOTKANIA

- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS – Janusz Fogler.

- Związek Polskich Artystów Fotografików – Jolanta Rycerska, Andrzej Łojko.

- Związek Artystów Scen Polskich – spotkanie dotyczące lobbingu na rzecz artystów w regionach.

- Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" – Andrzej Nowakowski.

 

RUCH OBYWATELE KULTURY

Prezes ZPAP został zaproszony do prac w komisjach tworzonych przez ruch Obywatele Kultury, organizacji zbudowanej w oparciu o forum internetowe, mającej na celu wynegocjowanie od rządu 1% z budżetu na kulturę. Na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego OK Prezes Jacek Kucaba został zgłoszony do prac międzyresortowej grupy roboczej Edukacja Kulturalna. Prezes ZPAP brał udział w pracach grupy do momentu, gdy odrzucono jego warunek, aby w tzw. Pakcie dla Kultury wyraźnie zaznaczono udział twórców w podziale pieniędzy z budżetu. W efekcie Prezes Jacek Kucaba z kilkoma innymi stowarzyszeniami wystosował pismo – protest do Premiera RP oraz ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwracając uwagę , że Pakt dla Kultury nie może funkcjonować bez artystów. Do chwili obecnej ów dokument (PDK) nie został wprowadzony w życie.

 

BADANIA ANKIETOWE

ZG ZPAP rozpoczął badania ankietowe wśród studentów uczelni artystycznych, artystów profesjonalnych - członków ZPAP oraz odbiorców kultury. Celem badań jest pozyskanie informacji dotyczących odbioru sztuki, postrzegania roli mediów w kształtowaniu rynku sztuki, poziomu kształcenia artystycznego w Polsce i roli ZPAP. Całość badań jest ściśle związana z kierunkiem rozwoju stowarzyszeń artystycznych, ich potrzeb, zakresu skutecznych działań. Dotyczy to również ZPAP. Wyniki badań będą opublikowane w 2014 roku wraz z analizą ekspertów (socjologów).

 

POROZUMIENIE ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Udział w gremium złożonym z kilkunastu stowarzyszeń twórców, odtwórców, muzyków, aktorów, fotografików (ZASP, SPAM, ZPAF, STP, ZAIKS i in.) było kontynuacją działań poprzedniego Zarządu Głównego. Obecny Prezes składał konkretne propozycje lobbingu na rzecz artystów w formie petycji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Finansów i Premiera RP głównie w sprawach związanych ze statusem artysty w Polsce i 50% kosztów uzysku. Niewielkie poparcie dla tych ważnych inicjatyw spowodowało odejście ZG ZPAP, po ponad dwóch latach działania, z PŁK i poszukiwaniu innych możliwości budowania lobbingu.

 

ZAiKS

Zarząd Główny ZPAP i jego biuro prawne prowadzi od dłuższego czasu negocjacje z ZAiKS-em w sprawie współpracy w Organizacji Zbiorowego Zarządzania /prawami autorskimi artystów/. ZAiKS posiada w całym kraju rozbudowaną siatkę specjalistów od naruszeń prawa autorskiego, dlatego ZPAP chciałoby podjąć szerokie współdziałanie w tym zakresie, co zaoszczędziłoby olbrzymich kosztów budowy od podstaw takiej struktury. Jednym z warunków jest posiadanie bazy danych artystów-członków ZPAP. Zarząd Główny wielokrotnie pisemnie prosił okręgi o przesyłanie aktualnych baz danych jej członków aby móc skutecznie zacząć działać na tym polu.

 

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ ARTYSTÓW

To autorski projekt Prezesa Jacka Kucaby i mec. Mateusza Balcerzaka  dotyczący składek i ubezpieczeń twórców. Opracowywany od dłuższego czasu kompleksowy projekt został zgłoszony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z propozycją podjęcia konstruktywnych rozmów. Na spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wyrażono uznanie dla naszych propozycji rozwiązań systemowych dotyczących składek i ubezpieczeń artystów i postanowiliśmy powołać wspólną specjalną komisję, która będzie pracować nad szczegółami projektu. Do komisji wejdą również przedstawiciele innych stowarzyszeń i organizacji, którego członkami są twórcy (plastycy, muzycy, literaci, fotograficy itp.) W najbliższym czasie zostaną przesłane, ze strony ZPAP, kolejne opracowania dotyczące wysokości składek ubezpieczeniowych, sposobu pozyskiwania pieniędzy dla Funduszu.

Całość korespondencji dotyczącej  tego projektu jest do wglądu na stronie internetowej ZG ZPAP.

Zarząd Główny prowadzi korespondencję z podobnymi funduszami w kilku krajach Europy ,m.in. z Niemiec ,Francji ,Litwy, Austrii. Część tych instytucji przesłały już dokumenty ze swoimi rozwiązaniami prawnymi. Daje to szansę na optymalne opracowanie polskiego systemu Funduszu Ubezpieczeń Artystów, biorąc pod uwagę długoletnie doświadczenia innych krajów.

Eksperci - projekt Funduszu Ubezpieczeń Artystów zakłada powołanie niezależnych ekspertów, którzy przeprowadzą badania, opracują akty prawne i szczegóły funkcjonowania Funduszu. W obecnej chwili zostały wysłane pisma m. in. Rektorów uczelni (ASP, UJ, UW, UG, UWr ,UR) z prośbą o pomoc i szeroką współpracę w tej sprawie.

 

INTERNETOWE FORUM ARTSYTÓW

Zarząd Główny stworzył na swojej stronie internetowej forum dyskusyjne związane głównie z tematyką artystyczną i socjalno-prawną. Ma to wzmocnić przepływ informacji i zintensyfikować  dyskurs o sztuce i problemach współczesnego świata sztuki. Będzie to pomocne w wypracowywaniu stanowiska artystów wobec decydentów w wielu kwestiach o charakterze legislacyjnym.

 

Opis działań ZG na podstawie dokumentów opracowała kol. Elżbieta Zakrzewska - Sekretarz Zarządu Głównego ZPAP.

 Prezes ZPAP

Jacek Kucaba

 

Copyright Law Agency

Calendar

August 2006
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Stats

OS : Linux d
PHP : 5.4.45
MySQL : 5.5.5-10.3.22-MariaDB-log
Time : 22:13
Caching : Enabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1359
Web Links : 75
Content View Hits : 10487523