Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Contests Konkurs na mural w Bydgoszczy

Konkurs na mural w Bydgoszczy

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Prezydent Miasta Bydgoszczy,

Pan Rafał Bruski zaprasza do udziału w konkursie na projekt i wykonanie muralu pt.:100 lecie Powrotu Bydgoszczy do Polski.

MURAL obszar

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU €ž100 lecie Powrotu Bydgoszczy do Polski

 II. ORGANIZATOR I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na opracowanie projektu i wykonanie muralu pt. 100 lecie Powrotu Bydgoszczy do Polski

Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.

III. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE PROJEKTU

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie projektu muralu, który zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie szczytowej budynku zlokalizowanego przy ul. Karpackiej 39 c w Bydgoszczy w części oznaczonej w Załączniku nr 1.

Tematyka muralu powinna nawiązywać do 100 - rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy poprzez umieszczenie na ścianie szczytowej budynku przy ul. Karpackiej 39 c w Bydgoszczy, artystycznego muralu o tematyce historycznej. Mural powinien zawierać również elementy liternicze oraz graficzne symbole nawiązujące bezpośrednio do wydarzeń z 1920 roku.

Technika muralu

Mural powinien być wykonany w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb elewacyjnych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski.

2. Konkurs skierowany jest do artystów tworzących murale, posiadających doświadczenie w tym zakresie oraz dorobek twórczy, który należy przedstawić w formie dokumentacji fotograficznej wraz z formularzem zgłoszenia udziału do konkursu.

3. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu, niepublikowany w innym miejscu.

4. Uczestnikami konkursu mogą być indywidualni artyści (osoby fizyczne) lub zespoły autorskie, których członkowie związani są ze sobą umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Zespół autorski w formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 3)

wskazuje osobę, która będzie reprezentować zespół w kontaktach z Organizatorem (dotyczy również odbioru nagrody).

5. Każdy z uczestników powinien być pełnoletni.

6. Laureat konkursu w celu wykonania muralu zobowiązuje się do usunięcia znajdujących się na ścianie szczytowej budynku odstających elementów (litery i cyfry).

7. Laureat konkursu zobowiązuje się do posiadania przez czas wykonywania muralu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

8. Organizator oraz członkowie komisji konkursowej, a także ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.

9. Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić maksymalnie trzy prace.

10. Projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną, o ile w wersji finalnej będzie zgodny z pkt. 10 niniejszego Regulaminu.

11. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem w formacie A4, JPG 250 DPI i wizualizację muralu na ścianie w formie elektronicznej oraz zostać dodatkowo wydrukowana jeśli praca dostarczana jest osobiście przez autora do Organizatora.

Maksymalna wielkość pliku z projektem do 5 MB. Organizator dopuszcza również ograniczenie kompozycji bez konieczności pełnego wypełnienia wskazanego miejsca.

12. Do każdej pracy (projektu) należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminy (załącznik nr 3) oraz Oświadczenie (załącznik nr 2).

V. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

1. Każdy projekt z dopiskiem „100 lecie Powrotu Bydgoszczy do Polski” powinien być dostarczony pocztą elektroniczną na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub osobiście do Urzędu Miasta Bydgoszczy do Plastyka Miasta Marka Iwińskiego, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, tel. 52 58 58 177, pokój 215.

2. Pracę można dostarczać od momentu ogłoszenia konkursu przez organizatora do dnia 16.10.2019 r. do godz. 24:00 lub osobiście do Urzędu Miasta Bydgoszczy do godz. 16:00.

3. Projekty zgłoszone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursu.

VI. SPOSÓB OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez Jury powołane przez Organizatora.

2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką.

3. Decyzje Jury są ostatecznie. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

VII. NAGRODY

Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje:

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 10 000 złotych brutto – z laureatem nagrodzonej pracy Organizator podpisze umowę o dzieło na wykonanie muralu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu. Nagroda stanowi wynagrodzenie za wykonanie, przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych do muralu. W przypadku zespołu autorskiego wskazana kwota podlega podziałowi między

jego członków, w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania zespołu w kontaktach z Organizatorem.

2. Środki na wykonanie muralu w kwocie 30 000 złotych brutto (kwota obejmuje m.in. realizacje muralu, zakup farb oraz koszt i wynajęcie podnośnika, postawienie rusztowania oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją muralu).

VIII. SPOSÓB PODANIA WYNIKÓW KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU

1. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Miasta Bydgoszczy (http://www.bydgoszcz.pl/).

2. Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną.

IX. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Ogłoszenie konkursu przez Organizatora.

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 16.10.2019 r .

3. Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 18.10.2019 r.

4. Realizacja projektu przez laureata konkursu: od 19.10.2019 do 30.11.2019 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany Regulaminu.

X. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu na projekt i wykonanie muralu w przypadku:

1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,

2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu,

3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,

4. Sytuacji niezależnych od Organizatora.

XI. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik konkursu potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich (załącznik nr 2).

2. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne od wad prawnych. Uczestnicy niniejszego konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałÃƒƒƒÃƒ‚³w zgłoszonych przez uczestników niniejszego konkursu jako własnych.

3. Laureat konkursu przeniesie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworu na wszystkich polach eksploatacji. Nabycie praw autorskich do utworu nastąpi bez ograniczenia czasowego i terytorialnego i co do ilości wykorzystania.

4. Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu uczestnik zobowiąże się wobec Organizatora do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych.

5. Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, uczestnik zezwoli Organizatorowi, bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, na dokonywanie opracowań, modyfikacji i innych zmian utworu oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu na wszystkich polach eksploatacji i przeniesie na jego

rzecz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opisanych opracowań utworu w przypadku, gdy przepis prawa wymaga osobnej zgody na tworzenie opracowań utworu.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a w przypadku laureata konkursu również w celu wykonania umowy na realizację muralu.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

1. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Bydgoszcz przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miasto Bydgoszcz.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu „100 lecie Powrotu Bydgoszczy do Polski” jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na nieodpłatną prezentację projektu oraz publikację nagrodzonego projektu w mediach.

5. Organizator konkursu na projekt i wykonanie muralu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.

6. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu.

7. Zwycięski projekt muralu będzie wykonany profesjonalnymi farbami elewacyjnymi na ścianie budynku zlokalizowanego przy ul. Karpackiej 39 c w Bydgoszczy w części oznaczonej w Załączniku numer 1.

8. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści niniejszego Regulaminu.

10. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej Miasta Bydgoszczy (http://www.bydgoszcz.pl/).

XIV. KONTAKT

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Plastyk Miasta Bydgoszczy

Marek Iwiński tel. 52 58 58 177

 

Copyright Law Agency

Calendar

June 2021
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Stats

OS : Linux d
PHP : 5.4.45
MySQL : 5.5.5-10.3.29-MariaDB-log
Time : 13:45
Caching : Enabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1423
Web Links : 75
Content View Hits : 14434303

Bądź na bieżąco!